วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ชูชาติ รูปงาม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1561973166-18-06(152-158).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ชูชาติ รูปงาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดนิตา ดวงวิไล2

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การแก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -