วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กนกอร บุญมี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567068076-9.1.19.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กนกอร บุญมี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) คุณภาพการให้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -