วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จรรยพร ล้นเหลือ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1567068105-9.1.20.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จรรยพร ล้นเหลือ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ พิสิฐ เทพไกรวัล2 ฐิติรัตน์ ชอว์3 และกุหลาบ ปุริสาร4

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) 163 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Based Learning : BBL) เรื่องการทางานของ สมอง วิชาการออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมองสาหรับเด็กปฐมวัย ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยนครพนม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -