วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด รุ่งโรจน์ พรขุนทด

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578023745-6.BE089(44-51).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

รุ่งโรจน์ พรขุนทด
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ พรสุดา ชูช่วย2

สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กีฬากับการพัฒนาเมือง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -