วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ไชยยงค์ สืบสารคาม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578062169-20.ED086(149-160).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ไชยยงค์ สืบสารคาม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิค TGT รายวิชา 810243 กฎหมายทางการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -