วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ปิยภัค มหาโพธิ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578063024-23.ES016(178-186).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ปิยภัค มหาโพธิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วรานนท์ คงสง2 เสรีย์ ตู้ประกาย3 บุญธรรม หาญพาณิชย์4

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -