วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578063335-25.HE008(196-202).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

ธัญญ์ญาณัช บุญอร่าม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วัลภา คุณทรงเกียรติ2 เขมารดี มาสิงบุญ3

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -