วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กัลยา แสงฉวี

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578063915-29.HE023(230-238).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กัลยา แสงฉวี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ จันทนา บุญยะรัตน์2, ฉวี เย็นใจ3 มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร4, พรทิพย์ ไววุฒิ5

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT29 Cells) ของสาร Candidone
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -