วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578064125-30.HE024(239-246).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

มงคลพันธ์ ตันติวัชรกุลธร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กัลยา แสงฉวี2, จันทนา บุญยะรัตน์3 ฉวี เย็นใจ4, พรทิพย์ ไววุฒิ5

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ฤทธิ์ของสาร 7-Methoxyheptaphylline ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งประสาทของมนุษย์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -