วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด กษม ชนะวงศ์

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578064387-31HE026(247-252).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

กษม ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2 ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล3

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -