วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1578064563-32HS029(253-262).pdf

ชื่อผู้วิจัย   

เอกลักษณ์ แสงเดือนฉาย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -

สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การประยุกต์ใช้แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นฐานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -