วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS580
ดร.พิชัย สารภักดิ์ ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
127
CAS536
RHEA MAR KEITH ON-POO Automation system: a process innovation technology for sugar cane industry
127
CAS544
Dr. Marilou M. SAONG Occupational Health and Safety Needs of Employee s in an Academic Institution in Baguio City
127
CAS547
Mr. Atthasit Ketkumbonk The Use of Minimal pairs to develop Thai students’ abilities to produce English consonant sounds
127
CAS549
ดร.รัติพร ภาธรธุวานนท์ การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูปฐมวัย เพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีงามให้แก่เด็ก โดยน้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
127
CAS550
ดามพ์ นาคอก การพัฒนาบุคลากรด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
127
CAS551
Dr. Prakorb Phon-ngam Interlanguage consonant production of Thai – Loei and Lao second language learners of English
127
CAS552
Dr. Kularb Purisarn The Phenomenon on the 21rd Dhamma Discipline At Sawang Phochai Temple, Mahasarakham province, Thailand
127
CAS553
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาวะผู้นาและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ) วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
127
CAS554
Asst. Prof. Dr. Sumalee Sriputtarin Results of “Learning Reduction-Learning Activity Increased” in Enhancing English Knowledge of Prathomsuksa 5 – 6 Students of Bann Chaisri School, Banpaeng District, Nakhon Phanom Province
127


ทั้งหมด 42 ฉบับ : 5 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560