วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS568
พงศกร ทวันเวช การพัฒนาระบบสาสนเทศเพื่อการจัดการร้านปรานิสาสปา
127
CAS569
Ratiporn Patcharasopak Evaluation of pharyngeal airway dimension changes after bimaxillary surgery in a group of Thai patients using cone-beam computed tomography
127
CAS570
ทพญ.ทัชฌา ชัยตระกูลทอง วิตามินซียับยั้งการหายของแผลจากเซลล์ไฟโบรบลาสจากเหงือกในห้องปฏิบัติการ
127
CAS571
Siripaporn Salao Manipulation and Influencesin the Translation of Erotic Fiction “Fifty Shades Trilogy”
127
CAS572
Theary Sor An Error Analysis of English Composition Written by Cambodia and Thai Grade twelve Students
127
CAS573
Samnang Voun A Contrastive Analysis of Passive Voice Errors in English Paragraph Writing Made by Cambodian and Thai EFL University Students
127
CAS574
ผศ.พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพตำรวจให้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจ
127
CAS575
Kotaro Minamikawa Decreasing Voting Turnout and Increasing Youth Population in Cambodia
127
CAS577
แสงโสม อมรรัตนพงศ์ รูปแบบของ APEC Digital Opportunity Center: ADOC เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในประชาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127
CAS578
Engr. Javier Herminio D. Bautista Voluteering motivations and outcomes among students of a higher education instituiton in Baguio city, PhilIppines
127


ทั้งหมด 42 ฉบับ : 5 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560