วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

รหัส
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
รายละเอียด
CAS704
Tatsika Jarukamjorn Entry Mode Strategies and Foreign Subsidiaries’ Performance: the Empirical Evidence from a Retail Industry in Thailand
376
CAS705
Pralong Krutnoi Application of Theory-Driven Evaluation to Develop and Evaluate The Student’s Democratic Personality Development Project in Schools under The Office of Basic Education Commission
391
CAS706
Kularb Purisarn The Phenomenon on the 22nd Dhamma Discipline Seminar Project At Dhamma Practicing International Center, Ang Thong province, Thailand
409
CAS707
Surangrat Thongkorn The Association Analysis of Bisphenol A (BPA)-Responsive Genes and Dysregulated Genes in Autism Spectrum Disorder
421
CAS709
Tipthida Pasachan In vitro Free radical scavenging activity and anti-hyperglycemic effect of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels in type 2 diabetic rats
436
CAS710
Sonjai Chaibunruang Factors Affecting the Development of the Twenty-First Century’s Foreign Language Learning Potentialities of Higher Secondary Schoolstudents at Muangphonpittayakom School in Phon District, Khon Kaen Province
448
CAS686
Nawamin Prachanant English Communication Strategies Employed by the Hotel Staff Members in Buriram Province
457
CAS687
Thouch Sopheakvatey The Use of KWL Plus Strategy to Enhance Reading Comprehension for Grade 8 Cambodian Students
468
CAS688
Souliyaphone Phorthilath Using Mind Mapping Technique to Improve English Writing Ability of Lao EFL College Students
480


ทั้งหมด 39 ฉบับ : 4 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4

ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561