วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายชื่อสมาชิก วารสาร

สมาชิก ชื่อ - สกุล หัวข้อวารสาร
วันที่ลงทะเบียน
CAS342 บุรัญชัย จงกลนี หลักศีล ข้อธรรม ที่สำคัญในการทำงาน
2017-02-27
CAS341 กุหลาบ ปุริสาร ภาวะผู้นำที่ทรงพลัง (Resonant Leadership)
2017-02-27
CAS340 พระครูปลัดเถรานุวัตร (สุเทพ ดีเยี่ยม) พระพุทธศาสนากับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
2017-02-27
CAS339 สุกิจจา จันทะชุม เลี้ยงลูกอย่างไร? ให้คิดเป็นทำเป็น
2017-02-25
CAS338 ศิริวัฒน์ สาระเขตต์ การประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
2017-02-25
CAS337 Chaiwichit Phairintrapha กระประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
2017-02-25
CAS336 Sirivadee Thaisamak การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
2017-02-25
CAS335 Chotchung Phombut การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปีการศึกษา 2557
2017-02-25
CAS334 Mithsy Syhachack ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ และแนวทางส่งเสริมธุรกิจการเกษตร ขนาดกลางและขนาดย่อม เมืองไกรสรพรมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว
2017-02-25
CAS333 วิยะดา กองจันทร์ดี ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS332 Gawisarar Nilmongcol Foreign Language Skills and Content Needed to Be Used in Hotels in Khon Kaen Province, Thailand
2017-02-25
CAS331 ภมร สุรพงษ์รัตน์ การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริหารกิจการนักเรียนดรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
2017-02-25
CAS330 วิลาวรรณ ชาวดง การศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS329 ปราณปรียา ทรงศรี การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS328 เสาวนีย์ สุวรรณวงค์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2017-02-25
CAS327 พรเพ็ญ สมบัติมาก การพัฒนาระบบนิเทศภายในโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS326 กระแส ชนะวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน และต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS325 ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ คุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
2017-02-25
CAS324 ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์ ฟ้อนหนุ่มเอิ้นสาวเล่นมอญซ่อนผ้า
2017-02-25
CAS323 สมใจ มณีวงษ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อตวามสำเร็จในการนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) สู่การปฏิบัติของโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์
2017-02-25
CAS322 คนิตลดา ณะศรี การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำวัฒนธรรมของชาวอีสาน
2017-02-25
CAS321 จุติพร เวฬุวรรณ รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) ประกอบแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนภาษา ราชาธิราชกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2017-02-25
CAS320 สุพัฒน์ ศรีกงพาน แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2017-02-25
CAS319 กาญจนา ศรีผักหอม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS318 ประเณจตรี คงงาม ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
2017-02-25
CAS317 จุติพร เวฬุวรรณ การพัฒนาแนวทางความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
2017-02-25
CAS316 พรสุข พัฒเพ็ง การพัฒนาแนวทางการจัดการความรู้ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS315 กุหลาบ ปุริสาร การเสริมสร้างวินัยต่อตนเองของนักเรียน โรงเรียนหนองขามพิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
2017-02-25
CAS314 ชีวิน อ่อนละออ ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหารการศึกษา
2017-02-25
CAS313 พิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์ การศึกษากับอาเซียน
2017-02-25


จำนวนผู้ลงทะเบียน 433 คน : 15 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] 14 [ 15 ] Next>>