วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายชื่อสมาชิก วารสาร

สมาชิก ชื่อ - สกุล หัวข้อวารสาร
วันที่ลงทะเบียน
CAS470 สัมฤทธิ์ ศิริคะเณรัตน์ วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2017-08-15
นางสาววราภรณ์ นาคใหม่
CAS468 นางสาวนวพร วรรณทอง การส่งเสริมการคิดขั้นสูงของนักศึกษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านเชิงกลยุทธ์
2017-08-13
CAS467 รติพร มีชัย ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
2017-08-09
CAS466 นายเอกวิน สาลีรัมย์ การศึกษาปัญหาการบริหารงานโรงเรียนสอนคนตาบอด สังกัดมูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามทัศนของครู
2017-08-08
CAS465 นายวุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์ กลยุทธ์โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิผลของอุตสาหกรรมเซรามิคในเขตภาคเหนือ
2017-08-07
นลินี หิมพงษ์
นายปิยพัทธ์ หีบแก้ว
CAS462 จินณพัษ ปทุมพร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ในการใช้บริการกิจกรรมเพื่อสุขภาพในหัวหิน ประเทศไทย
2017-07-27
วิลาสินี ศิริธร
CAS460 รุจิรา การพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2017-08-02
CAS459 อุมาพร ภูศรีโสม วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
2017-07-23
CAS458 ธมตญา นาเมืองรักษ์ แนวทางการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดำเนินงานของโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
2017-07-23
สกชาติ วินิตกฤษฎา
CAS456 สจี กุลธวัชวงศ์ พฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุการทำงานของพนักงานเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี
2017-07-29
CAS455 พวงสุดา แสนพันศิริ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีเมตาคอกนิทีฟ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2017-07-16
สุชาติ บางวิเศษ
CAS453 เสกสรรค์ สนวา การพัฒนามนุษย์ในชุมชนท้องถิ่นกับความเป็นพลเมือง
2017-07-09
สุฑาทิพย์ อิงบุญ
CAS451 พระวุฒิพงษ์ เพียรภูเขา มุมมองด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า
2017-06-23
CAS450 นายวิระเดช นารินทร์ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร: กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรยั่งยืน ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
2017-06-21
CAS449 วรากร ตันฑนะเทวินทร์ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหาร โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 5
2017-06-18
แทน พมสิริ
CAS447 กนกอร บุญมี วารสารบัณฑิตเอเซีย
2017-06-16
อนงค์นาถ ทองจะโป๊ะ
CAS445 ณัฐฌา ขำศิริ วิกฤตการศึกษากับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2017-06-15
CAS444 อมรรัตน์ กวยแก้ว การจัดการความเครียดของนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ชั้นปีที่ 1-4 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2017-06-10
CAS443 ศิริพร น้อยวงศ์ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกไทย : กรณีศึกษาบริษัท บิ๊กซุปเปอร์ถูก จำกัด
2017-06-09
CAS441 ณัฐพงษ์ สุขปัญญา กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด นกแขกก่อสร้าง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
2017-03-01
CAS440 แทนไท ไชยสาร กลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมหลังคาเหล็ก (สาขาขอนแก่น)
2017-03-01


จำนวนผู้ลงทะเบียน 409 คน : 14 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] Next>>