วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1613382519-16-Inter-ED022-T(154-159).pdf

   หน้าที่ 154

Sarawadee Na Nongkhai

CAS1027

ชื่อผู้วิจัย   Sarawadee Na Nongkhai
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Bolstering Students’ English Skills through a Training Course
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research article was conducted to: 1) strengthen students’ English skills through a training course by focusing on students’ idea generation, and 2) examine students’ satisfactions after the training course. Using purposive sampling, 50 students selected as representatives of five faculties of Udon Thani Rajabhat University were samples of this study. To collect data, questionnaires, observation, interview, and note taking in a teacher’s notebook were employed as research tools. Data acquired from a questionnaire’s close-ended questions was revealed through quantitative results derived from analysis of statistical values like mean and standard deviation. Issues frequently mentioned from a questionnaire’s open-ended question, observation and interview were grouped and revealed through qualitative results. According to total average mean scores of quantitative results, it revealed that the first three highest parts of student satisfactions were: students’ satisfactions with teachers found at the highest level (4.69±0.09), students’ satisfactions with activities shown at the highest level (4.53±0.06), and students’ satisfactions with their emotional and behavioral progress indicated at the highest level (4.37±0.10). Besides, the qualitative results stated that students felt enjoyable with the training course because they could learn working in group, make new friends and acquire new vocabulary. However, it would be better if the training course could expand more time and involve more participants.
This research article was conducted to: 1) strengthen students’ English skills through a training course by focusing on students’ idea generation, and 2) examine students’ satisfactions after the training course. Using purposive sampling, 50 students selected as representatives of five faculties of Udon Thani Rajabhat University were samples of this study. To collect data, questionnaires, observation, interview, and note taking in a teacher’s notebook were employed as research tools. Data acquired from a questionnaire’s close-ended questions was revealed through quantitative results derived from analysis of statistical values like mean and standard deviation. Issues frequently mentioned from a questionnaire’s open-ended question, observation and interview were grouped and revealed through qualitative results. According to total average mean scores of quantitative results, it revealed that the first three highest parts of student satisfactions were: students’ satisfactions with teachers found at the highest level (4.69±0.09), students’ satisfactions with activities shown at the highest level (4.53±0.06), and students’ satisfactions with their emotional and behavioral progress indicated at the highest level (4.37±0.10). Besides, the qualitative results stated that students felt enjoyable with the training course because they could learn working in group, make new friends and acquire new vocabulary. However, it would be better if the training course could expand more time and involve more participants.
Keyword training course, English skill, students’ satisfaction