วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624251352-17(140-148).pdf

   หน้าที่ 140

อดิศรา แย้มโกสุม

CAS1060

ชื่อผู้วิจัย   อดิศรา แย้มโกสุม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
1, แสงสุรีย์ สุดชาติ 2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีจำนวน 57 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ผลจากการศึกษาพบว่า บุคลากรของเทศบาล มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง เมื่อ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ในการทำงาน ด้านความสำเร็จในการทำงาน คือด้านที่มีระดับแรงจูงใจสูงที่สุดสาม ลำดับแรก ตามลำดับ ผลการศึกษาโดยใช้สถิติเชิงอนุมานพบว่า อายุ และระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน มีผลต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบำรุงรักษา ทั้งนี้พบว่าอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานมาก จะมีแรงจูงใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยบำรุงรักษามากด้วย หน่วยงานต้นสังกัดจึงควรส่งเสริมให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมานาน ได้รับสวัสดิการ และการเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนและยุติธรรม เพื่อส่งเสริมพนักงานกลุ่มนี้ให้มี ประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจำแนกตาม ลักษณะส่วนบุคคล
บุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียงที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
บุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียงที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
บุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียงที่มีการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
บุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียงที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
บุคลากรเทศบาลตำบลภูเวียงที่มีประเภทตำแหน่งต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research study was conducted with the objectives of studying the levels of motivation for the performance of Phuwiang subdistrict municipality personnel, Phuwiang District, Khon Kaen Province. The sample used for this study was personnel working in Phuwiang subdistrict municipality, Phuwiang District, Khon Kaen Province. The number of the sample was 57 people. The instrument used for data collection was a 5-level estimation scale questionnaire. The data were analyzed including frequency, mean, standard deviation and inferential statistics. The results of the study showed that the municipality personnel had a high level of operational motivation. When considering each aspect, it was found that the aspect of being respected was at the highest level, following by working relationship and success in work, respectively. These were the top three areas with the highest levels of motivation. The study results using inferential statistics were found that age and length of work affect the motivating factor of the job, both incentive and maintenance factors. It was found that the age and the length of work were found to have a lot of incentives on motivation and maintenance factors. The agency should encourage employees or officers who have a long working period to receive clear and fair welfare and promotion, and to promote employees of this group to be more efficient in their work. The results of a comparison of opinions on performance motivation were classified by personal characteristics:
Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different sexes were motivated to performed tasks differently.
Personnel of Phuwiang subdistrict municipality of different ages have different motivation to work.
Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different education have different motivation to perform their work.
Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different monthly income have different motivation to perform their work.
Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different position types have different motivation to perform their work.
This research study was conducted with the objectives of studying the levels of motivation for the performance of Phuwiang subdistrict municipality personnel, Phuwiang District, Khon Kaen Province. The sample used for this study was personnel working in Phuwiang subdistrict municipality, Phuwiang District, Khon Kaen Province. The number of the sample was 57 people. The instrument used for data collection was a 5-level estimation scale questionnaire. The data were analyzed including frequency, mean, standard deviation and inferential statistics. The results of the study showed that the municipality personnel had a high level of operational motivation. When considering each aspect, it was found that the aspect of being respected was at the highest level, following by working relationship and success in work, respectively. These were the top three areas with the highest levels of motivation. The study results using inferential statistics were found that age and length of work affect the motivating factor of the job, both incentive and maintenance factors. It was found that the age and the length of work were found to have a lot of incentives on motivation and maintenance factors. The agency should encourage employees or officers who have a long working period to receive clear and fair welfare and promotion, and to promote employees of this group to be more efficient in their work. The results of a comparison of opinions on performance motivation were classified by personal characteristics: Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different sexes were motivated to performed tasks differently. Personnel of Phuwiang subdistrict municipality of different ages have different motivation to work. Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different education have different motivation to perform their work. Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different monthly income have different motivation to perform their work. Personnel of Phuwiang subdistrict municipality with different position types have different motivation to perform their work.
Keyword motivation, performance, the success of the job