วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2564

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1644054049-3.pdf

   หน้าที่ 19       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

สุดารัตน์ แก้วสมบัติ

CAS1138

ชื่อผู้วิจัย   สุดารัตน์ แก้วสมบัติ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เสาวนี สิริสุขศิลป์2, วัลลภา อารีรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -