วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

รายละเอียด จุฬาภรณ์ โสตะ

ไฟล์ ดาวน์โหลด
1637916389-13-HE015123-130.pdf

ชื่อผู้วิจัย   

จุฬาภรณ์ โสตะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, ชวน แพงปัสสา, วุฒิชัย โยตา

สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนา Soft Skill สำหรับผู้นำในสถานการณ์โควิด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -