วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1645870258-18-ED001157-166.pdf

   หน้าที่ 157

Aniwat Kaewjomnong

CAS1186

ชื่อผู้วิจัย   Aniwat Kaewjomnong
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ Chutimawan Kaewjomnong
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) Digital Intelligence of Educational Personnel in Public Universities in 4 Southern Border Provinces during the COVID-19 Pandemic in Thailand
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -