วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1898760834.pdf

   หน้าที่ 144

สุทธิสา พรหมศร

CAS1235

ชื่อผู้วิจัย   สุทธิสา พรหมศร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ทรรศิกา จารุกำจร2, นพดล มั่งมี3, อดิศรา แย้มโกสุม4, ปรมินทร์ นวลอินทร์5, สวิตา อ่อนละออ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE PERFORMANCE EFFICIENCY OF DRUG SALES REPRESENTATIVES IN THE NORTHEASTERN REGION: A CASE STUDY OF SIAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
บทคัดย่อ ภาษาไทย *-
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -