วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1434693650.pdf

   หน้าที่ 31

สุมินทร เบ้าธรรม

CAS1256

ชื่อผู้วิจัย   สุมินทร เบ้าธรรม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ดวงฤดี อู๋2, จิราภา ชาลาธราวัฒน์3, นุศรา นาเชียงใต้4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) TREASURY STOCKS OF THAI LISTED COMPANIES DURING THE COVID-19 EPIDEMIC SITUATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจด้วยตัวเอง จากจำนวนประชากรทั้งสิ้น 787 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า มีการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนฯ จำนวน 25 บริษัท มีเพียง 4 บริษัทเท่านั้นที่มีการซื้อหุ้นคืนสำเร็จตามแผน โดยที่มีจำนวน 11 บริษัทที่ซื้อหุ้นคืนไม่สำเร็จตามแผน ส่วนอีก 8 บริษัท ไม่ได้ทำการซื้อหุ้นคืน และจำนวน 2 บริษัท ทำการแจ้งยกเลิกโครงการซื้อหุ้นคืน ข้อสนเทศที่ได้จากงานวิจัยนี้ อธิบายการบริหารการเงินของบริษัทภายใต้สถานการณวิกฤตได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ การซื้อหุ้นคืน, สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19, บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this research is to study the treasury stock plans of Thai listed companies during the COVID-19 epidemic situation. The collected data was a self-checklist from the population of 787 companies. The results of the study showed that there were 25 listed companies' treasury stock, and only four of them had successful treasury stock plans. There were 11 companies that did not repurchase their shares as planned, the other 8 did not repurchase their shares and 2 companies canceled the treasury stock plans. Information obtained from this research explains the financial management of the companies under crisis situations very well.
The objective of this research is to study the treasury stock plans of Thai listed companies during the COVID-19 epidemic situation. The collected data was a self-checklist from the population of 787 companies. The results of the study showed that there were 25 listed companies' treasury stock, and only four of them had successful treasury stock plans. There were 11 companies that did not repurchase their shares as planned, the other 8 did not repurchase their shares and 2 companies canceled the treasury stock plans. Information obtained from this research explains the financial management of the companies under crisis situations very well.
Keyword Treasury Stock, COVID-19 Epidemic Situation, Thai Listed Companies


วารสารอื่นๆ

สุมินทร เบ้าธรรม

4 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1110
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
0
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1227
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และการใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
115
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1232
ระดับของการรายงานเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
156
สุมินทร เบ้าธรรม
CAS1256
การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
31