วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1288746355.pdf

   หน้าที่ 59

ทิวารัตน์ คุรุนันท์

CAS1259

ชื่อผู้วิจัย   ทิวารัตน์ คุรุนันท์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ กุหลาบ ปุริสาร2, อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE GUIDELINES FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION ACCORDING THE GOOD GOVERNANCE OF EDUCATIONAL SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE KHON KAEN
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจำเป็นของการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 2) ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 345 คน ได้มาโดยการกำหนดขนาดโดยใช้ตารางของ เครซี่และมอร์แกน และการสุ่มแบบแบ่งชั้นขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้รูปแบบการ ตอบสนองคู่ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจำเป็น
ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพปัจจุบันของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักนิติธรรม รองลงมา คือ หลักประสิทธิผล และหลักความโปร่งใส ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ หลักความคุ้มค่ารองลงมา คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ หลักประสิทธิภาพ
ความต้องการจำเป็นของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและจัดเรียงตามค่าความต้องการจำเป็น พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจำเป็นมากที่สุด คือ หลักความคุ้มค่า รองลงมา คือ หลักการมีส่วนร่วม หลักคุณธรรมและหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ส่วนด้านที่มีความต้องการจำเป็นต่ำสุด คือ หลักประสิทธิผล
2) แนวการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาน มีทั้งหมด 8 ด้าน รวมทั้งสิ้น 32 แนวทาง
คำสำคัญ แนวทางการบริหารสถานศึกษา ; หลักธรรมาภิบาล
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were : 1) to study the current state and the desirable state and the needs index of the administration according to good governance of school administrators 2) to study the guidelines for the administration of educational institutions according to the principles of good governance of educational institution administrators in order to promote Under the Khon Kaen Secondary Education Service Area Office. The samples were 345 school administrators and teachers. The sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s table and stratified random sampling by the status of the school size. The tools using the dual-response format with a confidence value of 0.92. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs Index. The research findings were as following:
1) The current state of the administration according to the good governance of the administrators of the educational institutes Under the Office of Khon Kaen Secondary Education Service Area, overall, it was at a high level. And when considering each aspect, it was found that the aspect with the highest average was the rule of law, followed by the principle of effectiveness and transparency. The aspects with the lowest mean were the participation principle and the value principle.
The desirable conditions of administration in accordance with the principles of good governance of educational institution administrators Under the Office of Khon Kaen Secondary Education Service Area, overall, it was at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest average was the value principle, followed by the rule of law and the moral principle, while the aspect with the lowest average was the efficiency principle.
The Modified Priority Needs Index of the administration according to the good governance of the school administrators Under the Office of Secondary Education Service Area of Khon Kaen, the principle of value, followed by the principle of participation. Moral principles and principles of accountability are verifiable. The area with the lowest need is the principle of effectiveness.
2) The guidelines of the administration according to good governance of school administrators, the researcher presented in 8 aspects a total of 32 approaches.
The objectives of this research were : 1) to study the current state and the desirable state and the needs index of the administration according to good governance of school administrators 2) to study the guidelines for the administration of educational institutions according to the principles of good governance of educational institution administrators in order to promote Under the Khon Kaen Secondary Education Service Area Office. The samples were 345 school administrators and teachers. The sample size was calculated using Krejcie and Morgan’s table and stratified random sampling by the status of the school size. The tools using the dual-response format with a confidence value of 0.92. The statistics for data analysis included percentage, mean, standard deviation and the Modified Priority Needs Index. The research findings were as following: 1) The current state of the administration according to the good governance of the administrators of the educational institutes Under the Office of Khon Kaen Secondary Education Service Area, overall, it was at a high level. And when considering each aspect, it was found that the aspect with the highest average was the rule of law, followed by the principle of effectiveness and transparency. The aspects with the lowest mean were the participation principle and the value principle. The desirable conditions of administration in accordance with the principles of good governance of educational institution administrators Under the Office of Khon Kaen Secondary Education Service Area, overall, it was at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest average was the value principle, followed by the rule of law and the moral principle, while the aspect with the lowest average was the efficiency principle. The Modified Priority Needs Index of the administration according to the good governance of the school administrators Under the Office of Secondary Education Service Area of Khon Kaen, the principle of value, followed by the principle of participation. Moral principles and principles of accountability are verifiable. The area with the lowest need is the principle of effectiveness. 2) The guidelines of the administration according to good governance of school administrators, the researcher presented in 8 aspects a total of 32 approaches.
Keyword The Guidelines for educational administration; The good governance of educational school administrators under The Secondary Educational