วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     251560602.pdf

   หน้าที่ 69

พรหมสร เดชากวินกุล

CAS1260

ชื่อผู้วิจัย   พรหมสร เดชากวินกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วิภาวดี พรโคกสูง2, รัชพล ทับล้อม3, รฐา นาราสุรโชติ4
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกล ทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ACCEPTANCE OF FURTHER EDUCATION IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM ON THE INTERNET IN HIGHER EDUCATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อม 2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา และวิธีดำเนินการวิจัย ดังนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ สุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาสถาบันในอุดมศึกษาของประเทศไทยแบ่งตามสภาพภูมิประเทศ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือใช้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 400 ชุด นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ,ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.), ค่า t – test, F - test และทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีเกรดเฉลี่ย ณ ปัจจุบัน 3.51 – 4.00 ระดับชั้นปี ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 กลุ่มเรียนระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
มีสถานภาพโสด โดยมีภูมิลำเนาส่วนใหญ่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเรื่องสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายใน ( = 4.43) ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ( = 4.31) ตามลำดับ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการศึกษาต่อในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ออนไลน์ ( = 4.35) ด้านทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ ( = 4.31) และด้านความบันเทิงออนไลน์ ( = 4.27) ตามลำดับ 4) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการศึกษาต่อ ในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน (r = .703) 5) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการศึกษาต่อ ในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ในระดับอุดมศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน (r = .806)
คำสำคัญ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์, การยอมรับ, ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective 1. To study personal characteristics and environment. 2. To study the behavior online consumers influencing the acceptance of further education in the internet distance education system. in tertiary and research methods as follows: This is a survey research study. specific sampling The sample group used in this study was students of institutions in higher education in Thailand divided by topography, namely, the North, the Central, the South, the East, the Northeast. The tool was used as an online questionnaire of 400 sets. Data were analyzed using SPSS program to find statistical values such as mean (Mean), standard deviation (S.D.), t-test, F-test and Least Significant Difference test. (LSD)
The results of the research were found that 1) Most of the respondents were female, with a current GPA of 3.51 – 4.00, year level, bachelor's degree, fourth year, Internet distance education system group. have monthly income Less than or equal to 10,000 baht, single, with most of the domicile in the Northeast 2) Most of the respondents had a level of opinion about the environment that influenced the acceptance of further education in the Internet-based distance education system. At the higher education level, overall, it was at the highest level in all aspects, namely the internal environment ( = 4.43) and the external environment ( = 4.31), respectively. 3) Most of the respondents had their opinions on online consumer behavior influencing their acceptance of further education in the Internet-based distance education system. At the higher education level, overall, it was at the highest level in all aspects, namely online perception ( = 4.35), attitude towards online media ( = 4.31), and online entertainment
( = 4.27), respectively. 4) Test the relationship between environments that influence acceptance of further education. in the Internet distance education system in tertiary have a high level of relationship
in the same direction (r = .703) 5) Testing the relationship between online consumer behavior influencing acceptance of further education. in the Internet distance education system in tertiary have a high level of relationship in the same direction (r = .806).
The objective 1. To study personal characteristics and environment. 2. To study the behavior online consumers influencing the acceptance of further education in the internet distance education system. in tertiary and research methods as follows: This is a survey research study. specific sampling The sample group used in this study was students of institutions in higher education in Thailand divided by topography, namely, the North, the Central, the South, the East, the Northeast. The tool was used as an online questionnaire of 400 sets. Data were analyzed using SPSS program to find statistical values such as mean (Mean), standard deviation (S.D.), t-test, F-test and Least Significant Difference test. (LSD) The results of the research were found that 1) Most of the respondents were female, with a current GPA of 3.51 – 4.00, year level, bachelor's degree, fourth year, Internet distance education system group. have monthly income Less than or equal to 10,000 baht, single, with most of the domicile in the Northeast 2) Most of the respondents had a level of opinion about the environment that influenced the acceptance of further education in the Internet-based distance education system. At the higher education level, overall, it was at the highest level in all aspects, namely the internal environment ( = 4.43) and the external environment ( = 4.31), respectively. 3) Most of the respondents had their opinions on online consumer behavior influencing their acceptance of further education in the Internet-based distance education system. At the higher education level, overall, it was at the highest level in all aspects, namely online perception ( = 4.35), attitude towards online media ( = 4.31), and online entertainment ( = 4.27), respectively. 4) Test the relationship between environments that influence acceptance of further education. in the Internet distance education system in tertiary have a high level of relationship in the same direction (r = .703) 5) Testing the relationship between online consumer behavior influencing acceptance of further education. in the Internet distance education system in tertiary have a high level of relationship in the same direction (r = .806).
Keyword Online consumer behavior, Adoption, Internet distance education system