วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755736-13-jr15(2.2565)123-133.pdf

   หน้าที่ 123

ณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย

CAS1265

ชื่อผู้วิจัย   ณิชชารีย์ ภูมิพาณิชย์ชัย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2, สนใจ ไชยบุญเรือง3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อ ชะลอการเสื่อมของไต ในคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTIVENESS OF AN EDUCATION PROGRAM ON BEHAVIORAL SLOW RENAL PROGRESSION IN CHRONIC KIDNEY DISEASE CLINIC, PHON HOSPITAL, PHON DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในคลินิกโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง จะได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไต ซึ่งผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3 ที่มารับบริการที่คลินิกโรคไตเรื้อรัง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพล โดยแบ่งกลุ่มละ 31 คน จำนวนทั้งหมด 62 คน ศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการปฏิบัติตัว และแบบประเมินการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในโรคไตเรื้อรัง คู่มือปรับพฤติกรรมเพื่อชะลอไตเสื่อม สื่อชุดภาพพลิกเรื่องโรคไตเรื้อรังและการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไต การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ จำนวน, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, Paired t-test, Independent t-test
ผลการศึกษา พบว่า 1) กลุ่มทดลอง ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไต มีคะแนนการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) กลุ่มทดลอง ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไต มีคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอการเสื่อมของไต สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) กลุ่มทดลอง ภายหลังการเข้าร่วมโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเพื่อชะลอการเสื่อมของไต มีค่าเฉลี่ยของอัตราการกรองไต สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำสำคัญ โรคไตเรื้อรัง โปรแกรมการให้ความรู้ พฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพื่อชะลอไตเสื่อม
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research was a quasi-experimental research. The objectives were to research the effectiveness of an education program on behavioral slow renal progression in chronic kidney disease clinic, Phon Hospital, Phon District, Khon Kaen Province. The sample group was divided into two groups: the experimental group who received a program to promote health behaviors to slow the deterioration of the kidneys. The researcher applied the theory of health beliefs. The sample selection used was a specific sampling method. People with stage 3 chronic kidney disease, receiving services at the chronic kidney disease clinic, Outpatient Department, Phon Hospital, were divided into two groups, 31 in each, totaling 62 people. The research was conducted from September to October, 2021. The tools for the research were divided into 2 parts: Part 1 was the tool for data collecting, including a general information interview, a behavior interview, and a perceived assessment form, according to the health belief model; part 2 was the tool for the experiment, including a program to promote health behaviors in chronic kidney disease, behavioral modification guidelines to slow the deterioration of the kidneys, media flips on chronic kidney disease and practices to slow the progression of kidney disease. The data were analyzed by statistical numbers, percentage, mean, the Paired T-test, and the Independent T-test.
The results of the research showed that 1) after participating in the health behavior promotion program the perceived scores based on health belief patterns of the experiment group were higher than before joining the program, and were higher than those of the control group with the statistical significance at the .05 level; 2) after participating in the health behavior promotion program, the perceived scores based on behavioral behavior to slow down the deterioration of the kidneys were higher than before joining the program, and were higher than those of the control group with the statistical significance at the .05 level; 3) after participating in the health behavior promotion program, the glomerular filtration average rate was higher than before joining the program, and was higher than that of the control group with the statistical significance at the .05 level.
This research was a quasi-experimental research. The objectives were to research the effectiveness of an education program on behavioral slow renal progression in chronic kidney disease clinic, Phon Hospital, Phon District, Khon Kaen Province. The sample group was divided into two groups: the experimental group who received a program to promote health behaviors to slow the deterioration of the kidneys. The researcher applied the theory of health beliefs. The sample selection used was a specific sampling method. People with stage 3 chronic kidney disease, receiving services at the chronic kidney disease clinic, Outpatient Department, Phon Hospital, were divided into two groups, 31 in each, totaling 62 people. The research was conducted from September to October, 2021. The tools for the research were divided into 2 parts: Part 1 was the tool for data collecting, including a general information interview, a behavior interview, and a perceived assessment form, according to the health belief model; part 2 was the tool for the experiment, including a program to promote health behaviors in chronic kidney disease, behavioral modification guidelines to slow the deterioration of the kidneys, media flips on chronic kidney disease and practices to slow the progression of kidney disease. The data were analyzed by statistical numbers, percentage, mean, the Paired T-test, and the Independent T-test. The results of the research showed that 1) after participating in the health behavior promotion program the perceived scores based on health belief patterns of the experiment group were higher than before joining the program, and were higher than those of the control group with the statistical significance at the .05 level; 2) after participating in the health behavior promotion program, the perceived scores based on behavioral behavior to slow down the deterioration of the kidneys were higher than before joining the program, and were higher than those of the control group with the statistical significance at the .05 level; 3) after participating in the health behavior promotion program, the glomerular filtration average rate was higher than before joining the program, and was higher than that of the control group with the statistical significance at the .05 level.
Keyword Chronic Kidney Disease, Education Program, Behavioral Slow Progression Renal in Chronic Kidney Disease