วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755775-15-jr18(2.2565)144-157.pdf

   หน้าที่ 144

สุทธิสา พรหมศร

CAS1267

ชื่อผู้วิจัย   สุทธิสา พรหมศร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ทรรศิกา จารุกำจร2, นพดล มั่งมี3, อดิศรา แย้มโกสุม4, ปรมินทร์ นวลอินทร์5, สวิตา อ่อนละออ6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE PERFORMANCE EFFICIENCY OF DRUG SALES REPRESENTATIVES IN THE NORTHEASTERN REGION: A CASE STUDY OF SIAM PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา และ 3) เสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด โดยมีประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานขายบริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 156 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีเทส การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด จำแนกตาม เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สถานภาพ ไม่แตกต่างกัน 2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ความแปรปรวนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด ปัจจัยด้านแรงจูงใจ โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยาได้ดีที่สุด คือ ด้านการได้รับผิดชอบต่องาน รองลงมา ด้านลักษณะของงานที่ทำ ด้านความก้าวหน้า ด้านการได้รับความยอมรับ และ ด้านความสำเร็จ ปัจจัยด้านค้ำจุน โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยาได้ดีที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน รองลงมาด้านเงินเดือนและผลตอบแทน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านเทคนิคการควบคุมดูแล และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ปัจจัยด้านมิติสัมพันธภาพ โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยาได้ดีที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน รองลงมา ด้านการมีความเกี่ยวข้องในงาน ด้านความผูกพันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ปัจจัยด้านมิติความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ได้ดีที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนความมีเสรีในการทำงาน รองลงมา ด้านการมุ่งมั่นในการทำงาน และด้านความกดดันในการทำงาน ปัจจัยด้านมิติการคงไว้และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน โดยเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยาได้ดีที่สุด คือ ด้านความชัดเจนของงาน รองลงมา ด้านการควบคุม และด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงาน 3) แนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขายยา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา บริษัทสยามฟาร์มมาซูติคอล จำกัด พบว่า การให้รางวัลผลตอบแทนกับพนักงานขายที่ปฏิบัติงานบนความเสี่ยงและความขาดแคลนบุคลากร ได้แก่ รายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การสนับสนุนสิ่งช่วยในการปฏิบัติงาน หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK สนับสนุนกรมธรรม์ประกันชีวิตคุ้มครอง เพื่อช่วยลดความเครียดทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นได้และให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การสร้างสัมพันธ์กับหน่วยงาน ต้องสร้างความรัก ความผูกพัน ระหว่างพนักงานขายกับบริษัทด้วย ทำให้เกิดความไว้วางใจ โดยมอบความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจให้ ต้องให้กรอบความรับผิดชอบที่มอบให้ และเน้นให้รู้จักการทำงานเป็นทีม ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งในทุกกลุ่ม ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นจะต้องกำกับดูแลให้มีความยุติธรรมจริงๆ ด้านสถานที่ตั้ง สภาพที่ทำงานอาคารต่างๆ สิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ มีครบ แต่ควรเพิ่มการกำกับดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และอย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงบรรยากาศการทำงาน เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชายังมีความผูกพันกันน้อยอยู่ ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
คำสำคัญ ประสิทธิภาพ, แรงจูงใจ, พนักงานขาย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were 1) to compare the performance of drug sales staff, 2) to study the factors affecting the efficiency of drug sales staff. and 3) suggesting guidelines for enhancing the efficiency of drug sales staff In the Northeastern region, a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited. The population studied in this study was a salesperson of Siam Pharmaceutical Company Limited in the Northeastern region of 156 people used a questionnaire to collect data. The statistics used in the analysis were percentage, mean and standard deviation t-test of one way analysis of variance and multiple regression analysis.
The results revealed that: 1) The comparison of differences in the performance of drug dealers in the northeastern region, a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited classified by gender, age level, educational level, income level, period of work, and status were not different. 2) Multiple regression analysis the variance in the performance of drug sales staff in the Northeastern region: a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited. Motivator Factors when considering independent variables that affect the efficiency of drug sales staff is the best being responsible for the work, followed by the nature of the work performed progress in terms of recognition and success. Hygiene Factors when considering independent variables that affect the efficiency of drug sales staff is the best work environment followed by salary and compensation job security policy and administration supervisory techniques and interpersonal relations. Relationship Dimension factor when considering independent variables, factors of working environment that affect the performance of drug sales staff is the best Support from the supervisor followed by work involvement the relationship between colleagues. Personal Development Dimension factors of career advancement when considering independent variables, factors of working environment that affect the performance of drug sales staff is the best Supporting freedom of work followed by commitment to work and work pressure. System Maintenance Dimension factors of retention and change in work systems when considering independent variables, factors of working environment that affect the performance of drug sales staff is the best clarity of work followed by control and the aspect of bringing innovation to work.
3) Guidelines for enhancing the efficiency of drug sales staff In the northeastern region, a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited found that The rewarding rewards for salespeople who work on risks and shortages include income, compensation and benefits to keep employees motivated to work and to operate more efficiently. Support work aids Face masks, ATK test kits, and support life insurance policies to help reduce mental stress of potential operators and to a better quality. The relationships with agencies must create a love and bond between the salesperson and the company together. Build trust by giving Responsibility and power to make decisions must provide a framework of responsibility that Give and emphasize to know how to work as a team. The career advancement promotion in all groups’ appropriate methods must be used. Therefore, it must be supervised to be really fair. The location Working conditions, various buildings, various facilities are complete, but should increase the supervision of various utilities available 24 hours a day and continuously including the working atmosphere colleague supervisor The subordinates still have little ties to each other. Relationship building activities should be ongoing.
The objectives of this research were 1) to compare the performance of drug sales staff, 2) to study the factors affecting the efficiency of drug sales staff. and 3) suggesting guidelines for enhancing the efficiency of drug sales staff In the Northeastern region, a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited. The population studied in this study was a salesperson of Siam Pharmaceutical Company Limited in the Northeastern region of 156 people used a questionnaire to collect data. The statistics used in the analysis were percentage, mean and standard deviation t-test of one way analysis of variance and multiple regression analysis. The results revealed that: 1) The comparison of differences in the performance of drug dealers in the northeastern region, a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited classified by gender, age level, educational level, income level, period of work, and status were not different. 2) Multiple regression analysis the variance in the performance of drug sales staff in the Northeastern region: a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited. Motivator Factors when considering independent variables that affect the efficiency of drug sales staff is the best being responsible for the work, followed by the nature of the work performed progress in terms of recognition and success. Hygiene Factors when considering independent variables that affect the efficiency of drug sales staff is the best work environment followed by salary and compensation job security policy and administration supervisory techniques and interpersonal relations. Relationship Dimension factor when considering independent variables, factors of working environment that affect the performance of drug sales staff is the best Support from the supervisor followed by work involvement the relationship between colleagues. Personal Development Dimension factors of career advancement when considering independent variables, factors of working environment that affect the performance of drug sales staff is the best Supporting freedom of work followed by commitment to work and work pressure. System Maintenance Dimension factors of retention and change in work systems when considering independent variables, factors of working environment that affect the performance of drug sales staff is the best clarity of work followed by control and the aspect of bringing innovation to work. 3) Guidelines for enhancing the efficiency of drug sales staff In the northeastern region, a case study of Siam Pharmaceutical Company Limited found that The rewarding rewards for salespeople who work on risks and shortages include income, compensation and benefits to keep employees motivated to work and to operate more efficiently. Support work aids Face masks, ATK test kits, and support life insurance policies to help reduce mental stress of potential operators and to a better quality. The relationships with agencies must create a love and bond between the salesperson and the company together. Build trust by giving Responsibility and power to make decisions must provide a framework of responsibility that Give and emphasize to know how to work as a team. The career advancement promotion in all groups’ appropriate methods must be used. Therefore, it must be supervised to be really fair. The location Working conditions, various buildings, various facilities are complete, but should increase the supervision of various utilities available 24 hours a day and continuously including the working atmosphere colleague supervisor The subordinates still have little ties to each other. Relationship building activities should be ongoing.
Keyword Performance, Motivation, Salesperson