วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755811-17-jr11(2.2565)170-179.pdf

   หน้าที่ 170

กษม ชนะวงศ์

CAS1269

ชื่อผู้วิจัย   กษม ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ มุกดาวรรณ ชนะวงศ์2, ชัชนี คำภิบาล3, ทิพย์วัลย์ ด่านสวัสดิกุล4, นฤมล สินสุพรรณ5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE ACHIEVEMENT OF 5TH COLLEGE OF ASIAN SCHOLARS KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR SHOW AND SHARE DEVELOPMENT (5TH CAS-KM/SHOW & SHARE DEVELOPMENT)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2) ศึกษาองค์ความรู้ที่ได้รับ และแนวทางในการพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่อไป
การประเมินผล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการเข้ารับฟัง สังเกตการณ์ สอบถามผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสัมภาษณ์เชิงลึกวิทยากร ข้อมูลที่ได้รับวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
1. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 5 ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ประกอบด้วย วิทยากรจำนวน 14 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 12 เรื่อง
2. องค์ความรู้ที่ได้รับสามารถจำแนกออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการศึกษา ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ (1) นวัตกรรมภาวะผู้นำ (2) การเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย (3) การสื่อสารองค์กรและการเรียนรู้ด้านจริยธรรม (4) การส่งเสริมสุขภาพและจิตวิญญาณ (5) การประกันคุณภาพการศึกษา (6) การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์และสุนทรีสนทนา (7) การเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ (8) การจัดการความรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักจากพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร?
2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 1 เรื่องได้แก่ (1) การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์
3) ด้านการจัดการจำนวน 2 เรื่องได้แก่ 1 การเสริมสร้างการออมด้วยเทคนิคออมก่อนรวยกว่า 2 การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)
4) ด้านกฎหมาย จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ (1) กฎหมายสำคัญคดีเด็ด ทำให้ผู้ฟังได้รับความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ตรงจากทุกคณะในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เป็นการฟื้นฟูความรู้เดิม เสริมความรู้ใหม่
เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาตน และพัฒนาหน่วยงาน ทำให้สถาบันเข้มแข็งต่อไป
3. แนวทางในการพัฒนา คือ ควรจัดปีละ 2 ครั้ง และมีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล KM ของวิทยาลัย
เพื่อติดตามชมย้อนหลังได้
คำสำคัญ การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This qualitative research is a participatory action research. aimed at : 1) 5th learning process management process of exchanging knowledge of the College of Asian Scholar to develop learning management. 2) Gain knowledge and guidelines to develop the learning exchange process in future evaluation. Researcher collected data from listening, observation, questioning and in-depth interview from participants and then analyze data.
Research results :
1. The 5th process of exchanging knowledge to develop learning management of College of Asian on Scholars Wednesday, July 21, 2021, 8.30-16.30. 14 speakers were exchanged knowledge in 12 subjects.
2. There are 4 areas of classified knowledge management gain as follow:
1) 8 topics of education, religion, language and culture: (1) Leadership Innovation
(2) Academic articles and research article writing (3) Communication in organizational and ethical learning (4) Health and mental spirit encouragement (5) Quality Assurance (6) Promotion of emotion and Conversation Intelligence (7) Improve English Language skills (8) Managed Knowledgement based on problem to improve learning skills in 21 th Century.
2) 1 topics on Science and Technology: (1) Reinforce Learning organization through online academic conferences
3) 2 topics on management aspect: (1) Encouraging money savings by “save first, rich then” technic (2) Enhancing organizations learning in the state enterprise.
4) 1 topics on Law : Important law, outstanding cases.
Audiences gain their knowledge directed from specialist from all faculty in the College of Asia Scholar. as recalled and updated their knowledge. This will improve their knowledge for improve themselves and organization to be a potencial institution in the future.
3. Development guidelines: should be held twice a year and have some back up in the CAS KM information system that can see it again later.
This qualitative research is a participatory action research. aimed at : 1) 5th learning process management process of exchanging knowledge of the College of Asian Scholar to develop learning management. 2) Gain knowledge and guidelines to develop the learning exchange process in future evaluation. Researcher collected data from listening, observation, questioning and in-depth interview from participants and then analyze data. Research results : 1. The 5th process of exchanging knowledge to develop learning management of College of Asian on Scholars Wednesday, July 21, 2021, 8.30-16.30. 14 speakers were exchanged knowledge in 12 subjects. 2. There are 4 areas of classified knowledge management gain as follow: 1) 8 topics of education, religion, language and culture: (1) Leadership Innovation (2) Academic articles and research article writing (3) Communication in organizational and ethical learning (4) Health and mental spirit encouragement (5) Quality Assurance (6) Promotion of emotion and Conversation Intelligence (7) Improve English Language skills (8) Managed Knowledgement based on problem to improve learning skills in 21 th Century. 2) 1 topics on Science and Technology: (1) Reinforce Learning organization through online academic conferences 3) 2 topics on management aspect: (1) Encouraging money savings by “save first, rich then” technic (2) Enhancing organizations learning in the state enterprise. 4) 1 topics on Law : Important law, outstanding cases. Audiences gain their knowledge directed from specialist from all faculty in the College of Asia Scholar. as recalled and updated their knowledge. This will improve their knowledge for improve themselves and organization to be a potencial institution in the future. 3. Development guidelines: should be held twice a year and have some back up in the CAS KM information system that can see it again later.
Keyword College of Asian Scholars Knowledge Management for exchange learning


วารสารอื่นๆ

กษม ชนะวงศ์

6 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
กษม ชนะวงศ์
CAS422
ผลลัพธ์และผลกระทบการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
51
กษม ชนะวงศ์
CAS871
การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
247
กษม ชนะวงศ์
CAS1044
ภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
35
กษม ชนะวงศ์
CAS1182
สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
131
กษม ชนะวงศ์
CAS1269
ผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
170
กษม ชนะวงศ์
CAS1271
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ
191