วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755850-19-jr22(2.2565)191-204.pdf

   หน้าที่ 191

กษม ชนะวงศ์

CAS1271

ชื่อผู้วิจัย   กษม ชนะวงศ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วีณา อิศรางกรู ณ อยุธยา2, จุฬาภรณ์ โสตะ3, ทิพวัลย์ ด่านสวัสดิกุล4, มุกดาวรรณ ชนะวงศ์5, วุฒิชัย โยตา6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT GUIDELINE OF ELDERLY POTENTIAL TO PROMOTE SELF ESTEEM AND ECONOMIC SELF RELIANCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย สถานการณ์ในประเทศไทยที่กำลังจะเข้าสู่สังคมสูงวัยประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจลดลง การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ 2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างคุณค่าให้ตนเองของผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ในตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการการสุ่มแบบง่าย ผู้สูงอายุ 60-80 ปี 4 หมู่บ้าน จำนวน 67 คน และแกนนำหมู่บ้าน จำนวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ซึ่งมีค่าความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.8-1.0 2) แนวคำถามเพื่อสนทนากลุ่ม 3) แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เป็นหมวดหมู่
ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและการพึ่งพาตนเองในผู้สูงอายุในด้านพฤติกรรม ความสามารถ และผลการกระทำ มีค่าเฉลี่ยในระดับที่สูง 2) ผลการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้สูงอายุสามารถช่วยหลือตนเองได้ เห็นคุณค่าในตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้จากอาชีพเสริมทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และ 3) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มแกนนำชุมชนพบว่าการพึ่งตนเอง ยังสามารถประกอบอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำเกิดรายได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยต้น อายุระหว่าง 60-70 ปี สุขภาพยังแข็งแรง พึ่งพาตนเองได้ ประกอบภารกิจต่างๆได้ และ มีความภาคภูมิใจในตนเองสูง บางคน สามารถแบ่งปันเงินทองให้ลูกหลานได้ มีผู้สูงอายุส่วนน้อย ที่ไม่ทำงาน ไม่หารายได้ แต่มีลูกหลานดูแล ดังนั้นการนำแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ ในการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพองค์รวมที่ดี จะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ แนวทางการพัฒนา, ศักยภาพผู้สูงอายุ, การเสริมสร้างคุณค่า, การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิจ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The situation in Thailand that is about to enter an aging society. The aging society population is increasing and affecting physical, mental, social and economic performance decreases. This research aims to 1) To study the economic self reliance problems of the elderly 2) To study the self esteem of the elderly 3) To study the potential develop of the elderly to improve their self reliance and self esteem. The samples were chosen by elderly people in Sila Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province through purposive sample technique. The elderly 60-80 years old in 4 villages. They were divided into 2 groups through a simple random sampling technique, the first group of 67 was the elderly and the second group of 11 was the village leaders. The instruments were: 1) Assessment of the potential develop of the elderly to improve their self reliance and self esteem content validity with Item-Objective Congruence Index of 0.8-1.0 2) Focus group discussion 3) In-depth interview. Application of self efficacy theory. This study was mixed method research. The statistics for data analyses were quantitative data by descriptive statistics and qualitative data by content analysis.
The results revealed that: 1) Assessment of self-esteem and self-reliance in elderly people have a high sense of behavior competence and action results. 2) Focus group discussion of self-esteem and self-reliance in elderly people from ancillary occupations contribute to increased income. 3) In-depth interview of self-esteem and self-reliance in elderly people can also pursue a career, farm, garden in to make money, Especially in the elderly aged 60 to 70. In a healthy senior people, some people could share their money with their daughter and son. There is a small number of old people who do not work but take care by their children and Economic Self Reliance. Therefore, The development guideline of elderly potential to promote self-esteem in applying a concrete way to help promote good holistic health for the elderly. It can help reduce economic costs effectively.
The situation in Thailand that is about to enter an aging society. The aging society population is increasing and affecting physical, mental, social and economic performance decreases. This research aims to 1) To study the economic self reliance problems of the elderly 2) To study the self esteem of the elderly 3) To study the potential develop of the elderly to improve their self reliance and self esteem. The samples were chosen by elderly people in Sila Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province through purposive sample technique. The elderly 60-80 years old in 4 villages. They were divided into 2 groups through a simple random sampling technique, the first group of 67 was the elderly and the second group of 11 was the village leaders. The instruments were: 1) Assessment of the potential develop of the elderly to improve their self reliance and self esteem content validity with Item-Objective Congruence Index of 0.8-1.0 2) Focus group discussion 3) In-depth interview. Application of self efficacy theory. This study was mixed method research. The statistics for data analyses were quantitative data by descriptive statistics and qualitative data by content analysis. The results revealed that: 1) Assessment of self-esteem and self-reliance in elderly people have a high sense of behavior competence and action results. 2) Focus group discussion of self-esteem and self-reliance in elderly people from ancillary occupations contribute to increased income. 3) In-depth interview of self-esteem and self-reliance in elderly people can also pursue a career, farm, garden in to make money, Especially in the elderly aged 60 to 70. In a healthy senior people, some people could share their money with their daughter and son. There is a small number of old people who do not work but take care by their children and Economic Self Reliance. Therefore, The development guideline of elderly potential to promote self-esteem in applying a concrete way to help promote good holistic health for the elderly. It can help reduce economic costs effectively.
Keyword Development Guideline, Elderly Potential to Promote, Self Esteem , Economic Self Reliance


วารสารอื่นๆ

กษม ชนะวงศ์

6 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
กษม ชนะวงศ์
CAS422
ผลลัพธ์และผลกระทบการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย : กรณีศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
51
กษม ชนะวงศ์
CAS871
การบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
247
กษม ชนะวงศ์
CAS1044
ภาวะสุขภาพและความพร้อมของนักฟุตบอล วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
35
กษม ชนะวงศ์
CAS1182
สุขภาพองค์รวมและการปรับตัวของผู้สูงอายุ: จงเปลี่ยนก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน
131
กษม ชนะวงศ์
CAS1269
ผลการดำเนินโครงการจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ครั้งที่ 5
170
กษม ชนะวงศ์
CAS1271
แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในการเสริมสร้างคุณค่าและการพึ่งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจ
191