วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     746005099.pdf

   หน้าที่ 186

ยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี

CAS1320

ชื่อผู้วิจัย   ยงยุทธ นุฤทธิ์มนตรี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
กษม ชนะวงศ์², กุหลาบ ปุริสาร3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาสังคมวิทยา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารในองค์กร
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DIGITAL LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS IN ORGANIZATION
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ ภาวะผู้นำดิจิทัล, ผู้บริหารในองค์กร
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword Digital leadership, Administrators in organization