วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1505123497-pp6.pdf

   หน้าที่ 57

ปรัชญา ธรรมกุล

CAS487

ชื่อผู้วิจัย   ปรัชญา ธรรมกุล
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการให้บริการบัตรออมสินวีซ่า เดบิต ธนาคารออมสิน สาขาแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword