วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1505125717-pp18.pdf

   หน้าที่ 127

ดร.สุชาติ บางวิเศษ

CAS495

ชื่อผู้วิจัย   ดร.สุชาติ บางวิเศษ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ผศ.ดร.สมชาย ลำดวน, ดร.มนตรี ศรีราชเลา
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาปรัชญา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น : บทบาทการจัดกิจกรรม การปฏิบัติธรรมกรรมฐานของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมโม) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword