วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1517994169-BE036(Edit494).pdf

   หน้าที่ 127

ดร.พิชัย สารภักดิ์

CAS580

ชื่อผู้วิจัย   ดร.พิชัย สารภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
วรรณพร สารภักดิ์
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวัยเพื่อ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อศึกษาหาข้อเสนอแนะ อุปสรรค ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอแนวทางการสร้างขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 136 คน วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ใช้แบบสอบถามรวบรวม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที่(t-test) และค่า F-test วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียวทางเดียว แบบ One way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.70
มีอายุ 30 ปีลงไปคิดเป็นร้อยละ36.80 การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00 กลุ่มตัวอย่างมีตำแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 17.60 มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตั้งแต่
7 – 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.50 ตามลำดับ
การวิเคราะห์ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.35) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ( =4.38) เท่ากันรองลงมา ด้านสุขภาพทางกายและจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน ( =4.36) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ( =4.33) ด้านรายได้และสวัสดิการ ( =4.32)และลำดับสุดท้ายความมั่นคงและโอกาส ( =4.30) ตามลำดับ
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานในปัจจุบันและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี นอกนั้นอยู่ในระดับมากทุกด้าน
การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามเพศ โดยการทดสอบสมมติฐานค่าที (t-test แบบ Independent test) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 และวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา จำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่งานในปัจจุบันและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้ค่าสถิติทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) พบว่ามีความ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Abstract
The purpose of the study were 1. to study basic information and to compare the opinions of employees towards the morale and motivation of the employees of the company. K.T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima by sex, age, education, current job position experience in work 2. to study suggestions, obstacles, problems and solutions to propose ways to create morale and motivation in the work of the company's employees.
K. T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima. The sample size was 136 persons. The sampling method was random sampling (Accidental Sampling). Statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. t-test and F-test One-way ANOVA
The research results:
The respondents who answered the questionnaires were female (50.70%) were 30 years old and (36.80%) Bachelor's Degree (50.00%). The sample has current job position. As a company officer (17.60%) have experience in operating from 7 to 9 years, and (23.50%) respectively.
Analysis of morale and motivation in employees of K.T.M. Steel Co., Ltd., found that the overall level was high ( =4.35). Relative to supervisors and colleagues ( =4.38).
The physical and mental health of the workers ( =4.36), the working condition ( =4.33), the income and welfare ( =4.32), and the final security and chance ( =4.30), respectively.
A comparative analysis of Morale and Motivation in Work Performance of Employees of K.T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province by Gender, Age, Education Level Current job vacancies and Work experience are at the highest level. The highest education in the bachelor degree. The outside is on a very high level on all sides.
Analysis of hypothesis testing and job motivation of employees of K.T.M Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province by sex, by t-test. There was statistically significant difference at the 0.05 level of confidence and analysis of the hypothesis testing and job motivation of employees of K.T.M Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province. Classification by age of education Current job title and Work experience. One-way analysis of variance
(F-test One-way ANOVA) was statistically significant at the confidence level of 0.05.
Abstract The purpose of the study were 1. to study basic information and to compare the opinions of employees towards the morale and motivation of the employees of the company. K.T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima by sex, age, education, current job position experience in work 2. to study suggestions, obstacles, problems and solutions to propose ways to create morale and motivation in the work of the company's employees. K. T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima. The sample size was 136 persons. The sampling method was random sampling (Accidental Sampling). Statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. t-test and F-test One-way ANOVA The research results: The respondents who answered the questionnaires were female (50.70%) were 30 years old and (36.80%) Bachelor's Degree (50.00%). The sample has current job position. As a company officer (17.60%) have experience in operating from 7 to 9 years, and (23.50%) respectively. Analysis of morale and motivation in employees of K.T.M. Steel Co., Ltd., found that the overall level was high ( =4.35). Relative to supervisors and colleagues ( =4.38). The physical and mental health of the workers ( =4.36), the working condition ( =4.33), the income and welfare ( =4.32), and the final security and chance ( =4.30), respectively. A comparative analysis of Morale and Motivation in Work Performance of Employees of K.T.M. Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province by Gender, Age, Education Level Current job vacancies and Work experience are at the highest level. The highest education in the bachelor degree. The outside is on a very high level on all sides. Analysis of hypothesis testing and job motivation of employees of K.T.M Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province by sex, by t-test. There was statistically significant difference at the 0.05 level of confidence and analysis of the hypothesis testing and job motivation of employees of K.T.M Steel Co., Ltd., Nakhon Ratchasima Province. Classification by age of education Current job title and Work experience. One-way analysis of variance (F-test One-way ANOVA) was statistically significant at the confidence level of 0.05.
Keyword Morale, Motivation, Employee performance.