วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2561

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1542963741-23HE012T.pdf

   หน้าที่ 262       อ่าน 282 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

ฐาติมา เพชรนุ้ย

CAS699

ชื่อผู้วิจัย   ฐาติมา เพชรนุ้ย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
อ้อยทิพย์ บัวจันทร์2 มุกดาวรรณ ชนะวงศ์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย ในประเทศไทยโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความพิการ ผู้ป่วยที่รอดชีวิตและกลับบ้านได้จะได้รับการดูแลโดยผู้ดูแลที่บ้าน การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล และ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้ดูแลคือการได้รับการสนับสนุนจากพยาบาล กับการรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล ผู้เข้าร่วมวิจัยถูกเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 85 คน ที่ผู้ป่วยมีอาการเกิดเป็นครั้งแรกและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้ความเจ็บป่วยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของผู้ดูแล และแบบประเมินการสนับสนุนจากพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1. การรับรู้ความเจ็บป่วยในผู้ป่วยของผู้ดูแลโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ((x ) ̅= 3.52 S.D. = 0.53). การรับรู้ความเจ็บป่วยในผู้ป่วยของผู้ดูแลรายด้านพบว่า
ด้านลักษณะ เฉพาะ ผลที่ตามมาต่อผู้ป่วย ความสามารถในการควบคุมด้านผู้ป่วย ช่วงระยะเวลา และการแสดงออกด้านอารมณ์ อยู่ในระดับสูง (x ̅ = 4.12 S.D. = 0.71, x ̅ = 3.92 S.D. = 0.56, x ̅ = 4.06 S.D. = 0.52, x ̅ = 4.21 S.D. = 0.73 และ x ̅ = 4.05 S.D.= 0.67) ตามลำดับ และด้าน ผลที่ตามมาต่อผู้ดูแล ความสามารถในการควบคุมด้านผู้ดูแล และความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วย อยู่ในระดับปานกลาง ( x ̅= 3.01 S.D. = 0.64, x ̅ = 3.25 S.D. = 0.85, x ̅ = 3.46 S.D. = 0.66) ตามลำดับ 2. การได้รับการสนับสนุนจากพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง (x ̅ = 3.79 S.D. = 0.62) และไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเจ็บป่วยในผู้ป่วยของผู้ดูแล
(r = 0.01 p < .05) ผลการศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ดูแลมีการรับรู้ความเจ็บป่วยในผู้ป่วยว่ามีผลกระทบตั้งแต่ระดับปานกลางถึงมาก และการได้รับการสนับสนุนจากพยาบาลไม่มีผลต่อการรับรู้ความเจ็บป่วย การส่งเสริมให้ผู้ดูแลมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโรคจะช่วยให้ผู้ดูแลมีการรับรู้ความเจ็บป่วยอย่างเหมาะสมประเมินสถานการณ์ได้พัฒนาความสามารถและทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน ลดภาวะแทรกซ้อน ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลดำเนินกิจวัตรประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิต
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Stroke is a major cause of disability in Thailand. The patients who survive are cared for in home settings, by caregivers. This descriptive correlational research aimed to study:
1) the perception of Illness among caregivers of stroke patients, 2) the relationship between the caregiver factors, 3) the nurse-supports, and 4) the perception of Illness among caregivers of stroke patients. The participants was selected through purposive sampling, consisted of 85 caregivers of first- time stroke patients who were admitted to a tertiary care hospital in the north eastern region of Thailand. Data were collected using the personal data questionnaire, the revised illness perception questionnaire, and The Nurse- Supports questionnaire. Descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient was used in the data analysis. The research findings showed that: 1) the overall perception of the caregivers had a moderate level (x ̅ = 3.52 S.D. = 0.53). For each dimension of the perception of illness, identity, consequences : patient, control : patient, timeline, and emotional expression were at high level (x ̅= 4.12 S.D. = 0.71, (x ) ̅= 3.92 S.D. = 0.56, (x ) ̅= 4.06 S.D. = 0.52, x ̅= 4.21 S.D. = 0.73, and x ̅ = 4.15 S.D. = 0.59) respectively. Dimension of consequences : caregiver, control: caregiver, and illness-coherence were at moderate level ((x ) ̅= 3.01 S.D. = 0.64, x ̅ = 3.25 S.D. = 0.85, and (x ) ̅= 3.46 S.D. = 0.66) respectively. 2) The overall nurse- supports had a high level
(x ̅ = 3.79 S.D. = 0.62) which were not associated with the perception of illness among caregivers of stroke patients (r = 0.01 p < .05). The results of this study indicate that caregivers of stroke patients perceived the impact of illness from moderate to high level. The nurse-support factors had no relationship to caregiver perception of illness. Therefore nurses should promote caregivers to understand about disease in order to advise them appropriate perception of illness, this can evaluate the situation to develop the caregiver’s ability and skills to support stroke patients at home, minimize the risk of complications, be able to undertake daily activities for quality of life both patients and caregivers.
Stroke is a major cause of disability in Thailand. The patients who survive are cared for in home settings, by caregivers. This descriptive correlational research aimed to study: 1) the perception of Illness among caregivers of stroke patients, 2) the relationship between the caregiver factors, 3) the nurse-supports, and 4) the perception of Illness among caregivers of stroke patients. The participants was selected through purposive sampling, consisted of 85 caregivers of first- time stroke patients who were admitted to a tertiary care hospital in the north eastern region of Thailand. Data were collected using the personal data questionnaire, the revised illness perception questionnaire, and The Nurse- Supports questionnaire. Descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficient was used in the data analysis. The research findings showed that: 1) the overall perception of the caregivers had a moderate level (x ̅ = 3.52 S.D. = 0.53). For each dimension of the perception of illness, identity, consequences : patient, control : patient, timeline, and emotional expression were at high level (x ̅= 4.12 S.D. = 0.71, (x ) ̅= 3.92 S.D. = 0.56, (x ) ̅= 4.06 S.D. = 0.52, x ̅= 4.21 S.D. = 0.73, and x ̅ = 4.15 S.D. = 0.59) respectively. Dimension of consequences : caregiver, control: caregiver, and illness-coherence were at moderate level ((x ) ̅= 3.01 S.D. = 0.64, x ̅ = 3.25 S.D. = 0.85, and (x ) ̅= 3.46 S.D. = 0.66) respectively. 2) The overall nurse- supports had a high level (x ̅ = 3.79 S.D. = 0.62) which were not associated with the perception of illness among caregivers of stroke patients (r = 0.01 p < .05). The results of this study indicate that caregivers of stroke patients perceived the impact of illness from moderate to high level. The nurse-support factors had no relationship to caregiver perception of illness. Therefore nurses should promote caregivers to understand about disease in order to advise them appropriate perception of illness, this can evaluate the situation to develop the caregiver’s ability and skills to support stroke patients at home, minimize the risk of complications, be able to undertake daily activities for quality of life both patients and caregivers.
Keyword Perception of Illness, Caregivers, stroke’ patients