วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1585994580-10.1.17.pdf

   หน้าที่ 127       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

ฉันทนา เปียทอง

CAS908

ชื่อผู้วิจัย   ฉันทนา เปียทอง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
เจริญ แสนภักดี2 กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน 2) เสนอกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน และ 3) ศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์ การยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 35 คน ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์ในหน่วยงานทางการศึกษา 17คน และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน 15 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบประชุมกลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมของ
กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่และค่าร้อยละ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนมี 6 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน ด้านหลักสูตรของโรงเรียน ด้านผู้เรียนและคุณภาพของผู้เรียน แต่ละด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สำหรับกลยุทธ์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน โดยรวม มี 60 กลยุทธ์ บางกลยุทธ์กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ และบางกลยุทธ์กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดี ส่วนความเหมาะสมของกลยุทธ์โดยรวมแต่ละด้านมีความเหมาะสม โดยความเหมาะสมของกลยุทธ์ ด้านหลักสูตรของโรงเรียนมีจำนวนร้อยละของความถี่มากที่สุด ส่วนความเหมาะสมของกลยุทธ์ด้านผู้เรียนและคุณภาพของผู้เรียนมีจำนวนร้อยละของความถี่น้อยที่สุด
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research were to 1) examine the current state level of private school administration 2) propose the quality enhancement strategy for administration of private schools and 3) investigate the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy for administration of private schools offering basic education in Pranakorn Sri-Ayutthaya Province. The population studied were 35 administrators of private schools. There were 17 experts having experience in educational strategies, and 15 experts in private school administration. The research instruments included a 5-point rating scale questionnaire, focus group form and assessment form for the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy. The statistics used for analyzing the collected data were mean ( ), standard deviation ( ),frequency and percentage, as well as content analysis was employed.
The research findings revealed that the current state of private school administration comprised of 6 aspects including school administrators, instructors, administrator’s administration and management process, innovation and technology implementation in administration and instruction, school-based curriculum, students and student quality. Each aspect was practiced at high level. As for the proposed
quality enhancement strategy for administration of private schools consisted of 60 strategies. Some of them determined their indicators at excellent level and others were at good level. In dealing with the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy, each aspect was appropriate as a whole. The appropriateness of the student strategy and student quality aspect indicated the lowest frequencies.
The purposes of this research were to 1) examine the current state level of private school administration 2) propose the quality enhancement strategy for administration of private schools and 3) investigate the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy for administration of private schools offering basic education in Pranakorn Sri-Ayutthaya Province. The population studied were 35 administrators of private schools. There were 17 experts having experience in educational strategies, and 15 experts in private school administration. The research instruments included a 5-point rating scale questionnaire, focus group form and assessment form for the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy. The statistics used for analyzing the collected data were mean ( ), standard deviation ( ),frequency and percentage, as well as content analysis was employed. The research findings revealed that the current state of private school administration comprised of 6 aspects including school administrators, instructors, administrator’s administration and management process, innovation and technology implementation in administration and instruction, school-based curriculum, students and student quality. Each aspect was practiced at high level. As for the proposed quality enhancement strategy for administration of private schools consisted of 60 strategies. Some of them determined their indicators at excellent level and others were at good level. In dealing with the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy, each aspect was appropriate as a whole. The appropriateness of the student strategy and student quality aspect indicated the lowest frequencies.
Keyword quality enhancement strategy; school administration; private schools