วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1593075071-10-2.jr03(2.2563).pdf

   หน้าที่ 71

พระมหาอำนวย มหาวีโร

CAS937

ชื่อผู้วิจัย   พระมหาอำนวย มหาวีโร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ริศร พงศ์สุวรรณ 2 สุรพันธ์ สุวรรณศรี 3 , จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์ 4 จิราภรณ์ ผันสว่าง 5 , ระพีพัฒน์ หาญโสภา 6
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อดิจิตอลของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยก่อนและหลังการทดลองด้วยการใช้นวัตกรรมสื่อดิจิ
ตอล กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 30 คน เลือกการสุ่มแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบสอบถาม และแบบสังเกต สถิติที่ใช้วิจัย คือ , S.D., t-test
(Dependent Samples)
ผลการวิจัย พบว่า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศในภาษาไทยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อดิจิตอลหลังการทด
ลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษามีระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 1)
ด้านคุณลักษณะทั่วไป พบว่า ก่อนการทดลองโดยรวมที่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 3.45
และหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อโดยรวมที่ระดับมากค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.02 2) ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า
ก่อนการทดลองโดยรวมที่ระดับปานกลางค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.40
และหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อโดยรวมที่ระดับมากค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.05 3) ด้านการนำไปใช้ พบว่า
ก่อนการทดลองโดยรวมที่ระดับมากค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.54
และหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองทุกข้อโดยรวมที่ระดับมากค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.08
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of the research are to compare the effectiveness of learning foreign entities in
Thai language based on digital media for the junior undergraduate class in terms of scores derived from
Pre-test and Pos-test performances, and to survey the students’ satisfaction with learning management via
digital media as learning innovation. The junior undergraduate students majoring in teaching Thai language,
totally 30 in number, are the target group selected by means of specific sampling. The research tools
comprise the pre-test and post-test papers, questionnaire and observation form. The statistics that used to
analysis data were percentage, mean, standard deviation, t-test (Dependent Samples).
The research results showed the post-test exceeding in terms of scores the pre-test with the
statistically significant difference at .05. The findings can be described in detail as follows: For the general
introduction, the pre-test featured medium scores with the average percentage of 3.45. The post-test
showed the higher scores with the average percentage of 4.02. For the aspect of knowledge, the pre-test
featured medium scores with the average percentage of 3.40. The post-test showed the higher scores with
the average percentage of 4.05. For the application aspect, the pre-test featured medium scores with the
average percentage of 3.54. The post-test showed the higher scores with the average percentage of 4.08.
The objectives of the research are to compare the effectiveness of learning foreign entities in Thai language based on digital media for the junior undergraduate class in terms of scores derived from Pre-test and Pos-test performances, and to survey the students’ satisfaction with learning management via digital media as learning innovation. The junior undergraduate students majoring in teaching Thai language, totally 30 in number, are the target group selected by means of specific sampling. The research tools comprise the pre-test and post-test papers, questionnaire and observation form. The statistics that used to analysis data were percentage, mean, standard deviation, t-test (Dependent Samples). The research results showed the post-test exceeding in terms of scores the pre-test with the statistically significant difference at .05. The findings can be described in detail as follows: For the general introduction, the pre-test featured medium scores with the average percentage of 3.45. The post-test showed the higher scores with the average percentage of 4.02. For the aspect of knowledge, the pre-test featured medium scores with the average percentage of 3.40. The post-test showed the higher scores with the average percentage of 4.05. For the application aspect, the pre-test featured medium scores with the average percentage of 3.54. The post-test showed the higher scores with the average percentage of 4.08.
Keyword Keywords: Digital media/ foreign entities in Thai language