วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือน มีนาคม - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2563

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1596600137-16-9.jr10(2.2563)T.pdf

   หน้าที่ 120       อ่าน 1 ครั้ง / ดาวน์โหลด ครั้ง

สาวิภา ศรีตะรัตน์

CAS943

ชื่อผู้วิจัย   สาวิภา ศรีตะรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ 2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 2) ศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 และ 3)
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานและการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ
ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 จำนวน 310 คน
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.96
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา
และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต
2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ
ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิควิธี และทักษะด้านมนุษย์ตามลำดับ

2. การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต

2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือด้านวัดและประเมินผล ด้านหลักสูตรและการนำไปใช้ ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านสื่อการเรียนการสอน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงาน และการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทักษะการบริหารงาน
มีผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในระดับสูง
ฉะนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับทักษะการบริหารงาน โดยต้องมีทักษะการบริหารงานที่ดี
มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นระบบเพื่อให้การบริหารงานวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this study were: 1) to study the administrative skills of school administrators
under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) to study the academic administrative of school
administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 and 3) to study the relationship
between administrative skills and academic administrative of school administrators under Saraburi Primary
Educational Service Area Office 2. The sample was selected from 310 teachers under Saraburi Primary
Educational Service Area Office 2. The research tool was a rating scale questionnaire with 5 levels and the
reliability of the questionnaire about the administrative of school administrators was 0.96. The statistics that
used to analysis data were percentage, mean, standard deviation, alpha coefficient and Pearson's correlation
coefficient.
The results of the study were as follows:
1. The Administrative skills of school administrators under Saraburi Primary Educational
Service Area Office 2. Were at a high level in all aspects. By sorting out the highest mean to the lowest
mean were conceptual skills, technical and human skills.

2. Academic administrative of school administrators under Saraburi Primary Educational
Service Area Office 2. were at a high level in all aspects. By sorting out the highest mean to the lowest
mean which are measurement and evaluation, course and utilization, teaching and learning management,
teaching, and learning media.

3. The relationship between administrative skills and academic administrative of school
administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. In overall image had a high level
of positive relationship with statistical significance at the level of .01 the results showed that the school
administrators have the good management skills. Therefore, it affects to the academic administrative
because of school administrators can effectively manage the academic administrative and cover the
teaching and learning management, teaching and learning media, measurement and evaluation. As a
result, teachers agreed that the relationship between administrative skills and academic administrative of
school administrators were at a high level.
The purposes of this study were: 1) to study the administrative skills of school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2, 2) to study the academic administrative of school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2 and 3) to study the relationship between administrative skills and academic administrative of school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The sample was selected from 310 teachers under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. The research tool was a rating scale questionnaire with 5 levels and the reliability of the questionnaire about the administrative of school administrators was 0.96. The statistics that used to analysis data were percentage, mean, standard deviation, alpha coefficient and Pearson's correlation coefficient. The results of the study were as follows: 1. The Administrative skills of school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. Were at a high level in all aspects. By sorting out the highest mean to the lowest mean were conceptual skills, technical and human skills. 2. Academic administrative of school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. were at a high level in all aspects. By sorting out the highest mean to the lowest mean which are measurement and evaluation, course and utilization, teaching and learning management, teaching, and learning media. 3. The relationship between administrative skills and academic administrative of school administrators under Saraburi Primary Educational Service Area Office 2. In overall image had a high level of positive relationship with statistical significance at the level of .01 the results showed that the school administrators have the good management skills. Therefore, it affects to the academic administrative because of school administrators can effectively manage the academic administrative and cover the teaching and learning management, teaching and learning media, measurement and evaluation. As a result, teachers agreed that the relationship between administrative skills and academic administrative of school administrators were at a high level.
Keyword Keywords: Administrative skills, Academic Administration of School Administrators