วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน ปี พ.ศ. 2563


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1606892679-18-(133-139)edit.pdf

   หน้าที่ 133

จิตราพร สุทธิสาร

CAS986

ชื่อผู้วิจัย   จิตราพร สุทธิสาร
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุรชา อมรพันธุ์2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 และ 3) เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลตอนที่ 2 ได้แก่ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน จำนวน 21 คน หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษาเอกชน จำนวน 21 คน ครูที่ปรึกษาสถานศึกษาเอกชน จำนวน 227 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 269 คน ซึ่งได้จากการใช้ตาราง Krejcie and Morgan ใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในระยะที่ 3 คือ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีแนวทางการดำเนินงานระแบบดูแลช่วยเหลือของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 จำนวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจำเป็น (Priority Needs Index)
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) องค์ประกอบด้านการคัดกรองนักเรียน 3) องค์ประกอบด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) องค์ประกอบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5) องค์ประกอบด้านการส่งต่อนักเรียน
2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า
2.1 สภาพปัจจุบันในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระแบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ
2.2 สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระแบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านการส่งต่อนักเรียน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมนักเรียนและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และด้านการคัดกรองนักเรียน ตามลำดับ
2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำเป็นปรับปรุง (PNI modified) ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระแบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต
1 โดยเรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการส่งต่อนักเรียน ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาและด้านการส่งเสริมนักเรียน ตามลำดับ
3. แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่า ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2) ด้านการคัดกรองนักเรียน 3) ด้านการส่งเสริมนักเรียน 4) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
5) ด้านการส่งต่อนักเรียน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research aimed to: 1) study the elements for the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, 2) Study current and desirable circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. and 3) develop the directions to operate private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. The sample of this study was divided into two groups. The first group consisted of 21 private school directors, 21 heads of private schools’ student care system, and 227 private schools’ counsellors. The populations of the study numbers were 269 in total. The sample of this study was selected by using Krejcie and Morgan’s table and used stratified sampling techniques. The second group of the sample, who was selected for stage 3 of the study, were three directors of the private school which has the operations of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. The data was collected by questionnaires and interviewing as research instruments to analyse the statics and data into percentages, means, standard deviations and priority needs index.
After collecting and analysing the data, the results were as follows;
1. The elements on operating the private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 consisted of 5 elements, namely recognition of individual students, student screening, student support, protection and problem solving, and student referral.
2. The study of current and desirable circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 showed as follows;
2.1 The current circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 was at high level overall. When considered on each element, the results were high on every element. The greatest to least were student support, protection and problem solving, recognition of individual students, student referral, and student screening.
2.2 The desirable circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 was at high level overall. When considered on each element, the results were “constantly” on every element. The greatest to least were student referral, student support, protection and problem solving, recognition of individual students, and student screening.
2.3 The analysis of the standard deviations and priority needs index modified (PNI modified) in the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 The greatest to least were student referral, recognition of individual students, student screening, protection and problem solving, and student support.
3. The directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 consisted of five elements, namely recognition of individual students, student screening, student support, protection and problem solving, and student referral.
This research aimed to: 1) study the elements for the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1, 2) Study current and desirable circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. and 3) develop the directions to operate private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. The sample of this study was divided into two groups. The first group consisted of 21 private school directors, 21 heads of private schools’ student care system, and 227 private schools’ counsellors. The populations of the study numbers were 269 in total. The sample of this study was selected by using Krejcie and Morgan’s table and used stratified sampling techniques. The second group of the sample, who was selected for stage 3 of the study, were three directors of the private school which has the operations of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1. The data was collected by questionnaires and interviewing as research instruments to analyse the statics and data into percentages, means, standard deviations and priority needs index. After collecting and analysing the data, the results were as follows; 1. The elements on operating the private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 consisted of 5 elements, namely recognition of individual students, student screening, student support, protection and problem solving, and student referral. 2. The study of current and desirable circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 showed as follows; 2.1 The current circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 was at high level overall. When considered on each element, the results were high on every element. The greatest to least were student support, protection and problem solving, recognition of individual students, student referral, and student screening. 2.2 The desirable circumstances of the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 was at high level overall. When considered on each element, the results were “constantly” on every element. The greatest to least were student referral, student support, protection and problem solving, recognition of individual students, and student screening. 2.3 The analysis of the standard deviations and priority needs index modified (PNI modified) in the directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 The greatest to least were student referral, recognition of individual students, student screening, protection and problem solving, and student support. 3. The directional development of private schools’ student care system of Udon Thani Primary Educational Service Area Office 1 consisted of five elements, namely recognition of individual students, student screening, student support, protection and problem solving, and student referral.
Keyword The Directional Development of Student Care System