วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1624789755-19-(166-175).pdf

   หน้าที่ 166

สุจิตรา แสงจันดา

CAS1108

ชื่อผู้วิจัย   สุจิตรา แสงจันดา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 382 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One way ANOVA ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.22) เรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสถานที่บริการ ( =4.29) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( =4.20) ด้านราคา ( =4.16) และด้านผลิตภัณฑ์ ( =4.15) และผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมของผู้บริโภคจำแนกตามระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were to study and compare the opinions of consumer’s behavior and marketing mix factor affecting to purchase decision making of traditional retail stores in That Phanom District, Nakhon Phanom Province. The study were 382 has been selected to be a sample group. The research tools was Likert’s 5 rating scales questionnaire. The data has been analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA. The result revealed that the of consumer’s behavior and marketing mix factor affecting to purchase decision making of traditional retail stores in That Phanom District, Nakhon Phanom Province In overall aspect at high level ( =4.22) and was subsequently arranged from higher to lower level as shown next. Place for service aspect ( =4.29) Promotion aspect ( =4.20) Price aspect ( =4.16) and Product aspect ( =4.15). Therefore, the result of comparative analysis of opinions on marketing mix factor towards consumer decision-making in traditional retail service, classified by education level, was not different.
The objectives of this research were to study and compare the opinions of consumer’s behavior and marketing mix factor affecting to purchase decision making of traditional retail stores in That Phanom District, Nakhon Phanom Province. The study were 382 has been selected to be a sample group. The research tools was Likert’s 5 rating scales questionnaire. The data has been analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, and one way ANOVA. The result revealed that the of consumer’s behavior and marketing mix factor affecting to purchase decision making of traditional retail stores in That Phanom District, Nakhon Phanom Province In overall aspect at high level ( =4.22) and was subsequently arranged from higher to lower level as shown next. Place for service aspect ( =4.29) Promotion aspect ( =4.20) Price aspect ( =4.16) and Product aspect ( =4.15). Therefore, the result of comparative analysis of opinions on marketing mix factor towards consumer decision-making in traditional retail service, classified by education level, was not different.
Keyword Consumer’s Behavior, 4Ps Marketing Mix, Traditional Retail Store, Decision Making.