วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1694327651.pdf

   หน้าที่ 106

นฤวัตร ภักดี

CAS1229

ชื่อผู้วิจัย   นฤวัตร ภักดี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ปราณี ศรีราช2, กนกวรรณ แสนสุภา3, กันธิมา เผือกเจริญ4, เพ็ญศิริ จันทร์แอ5, วรินท์ โอนอ่อน6, ปราณี แสนวงค์7, อนรรฆอร จิตต์เจริญธรรม8, ภานิชา พงศ์นราทร9*
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับโรคผิวหนังอักเสบจากสารสกัดกรุงเขมา
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) ANTIBACTERIAL ACTIVITY FOR DERMATITIS FROM KRUNG KHAMAO EXTRACT
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -