วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     867975405.pdf

   หน้าที่ 139

บังอร ศรีสงคราม

CAS1250

ชื่อผู้วิจัย   บังอร ศรีสงคราม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
นฤมล สินสุพรรณ, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) ประสิทธิพลของโปรแกรมการให้ความรู้สำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนเอ็น ไขว้หน้าข้อเข่าด้วยการส่องกล้อองเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรงพยาบาลขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE EFFECTIVENESS OF AN EDUCATION PROGRAMS FOR NURSES TO TAKE CARE OF ARTHROSCOPIC ASSISTED ANTERIOR CRUCIATR LIGAMENT RECONSTRUCTRUTION PATIENTS TO PREVENT SURGICAL COMPLICATIONS AT KHON KAEN HOSPITAL
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -