วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     584763962.pdf

   หน้าที่ 40

เอมพร สุริยะ

CAS1257

ชื่อผู้วิจัย   เอมพร สุริยะ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา2, อำนาจ ชนะวงศ์3
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) DEVELOPING CARE FOR PATIENTS WITH A NEW WAY OF COVID-19 EMERGENCY AND FORESIC ACCIDENTS AT PHON HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์งานอุบัติเหตุฉุกเฉินในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 พัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 และเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชต่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการณ์/ศึกษาสถานการณ์ ระยะที่ 2 ระยะพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามวงจร PAOR 4 ขั้นตอน Plan, Action, Observation และ Reflection ระยะที่ 3 ระยะประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลพล เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินมีความรู้ ทักษะ ปลอดภัยและมีความพึงพอใจ กลุ่มเป้าหมายคือ พยาบาลวิชาชีพ 14 คน, เวชกิจฉุกเฉิน 6 คน, ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6 คน, พนักงานเปล 14 คน จำนวนทั้งหมด 40 คน ซึ่งเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่การสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมและการประเมินผลจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และแบบสอบถามความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชต่อการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 และจัดทำโครงการ
ER Rally COVID-19 พัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็น 5 ฐาน ประเมินผลโดยการเปรียบข้อมูลก่อนและหลังดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้ Paired t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า หลังดำเนินการพัฒนาผลการดำเนินงานการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่ โควิด-19 มีทัศนคติที่ดีใน มีความเข้าใจมากขึ้น
มีความมั่นใจ เห็นถึงความสำคัญการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 และประเมินผลความรู้และการปฏิบัติก่อนและหลังการทำกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น P < 0.05 และมีความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในงานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวชในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 100 คือ วิทยากรที่ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ มีความรู้ ประสบการณ์ที่เพียงพอสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19
คำสำคัญ การดูแลผู้ป่วยวิถีใหม่โควิด-19, งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research is action research with the objectives to study the situation of emergency accidents during the outbreak of COVID-19, develop new ways of caring for patients with COVID-19 and to assess the satisfaction of emergency accident and forensic medical staff on the development of new care for COVID-19 patients in the emergency and forensic accident work, Phon Hospital, Khon Kaen Province conducted 3 phases. Phase 1, Preparatory Phase/Study of the Situation Phase 2, Development Phase for COVID-19 Patient Care in Accident and Emergency Work, Phon Hospital, Khon Kaen Province Implementation of the PAOR cycle,
4 steps, Plan, Action, Observation and Reflection, Phase 3, the evaluation phase of the development of new COVID-19 patient care development in accident and emergency work, Phon Hospital. To provide emergency personnel with knowledge, skills, safety and satisfaction the target audience is 14 professional nurses,
6 emergency care workers, 6 patient helpers, 14 stretcher workers, a total of 40 people who selected
a specific sample (Purposive Sampling). Data were collected using the study tools. These include observations, interviews, meetings, and evaluations of activities. by using a general information questionnaire, the knowledge assessment form on the new way of caring for patients with COVID-19 and knowledge about COVID-19, and the satisfaction questionnaire of emergency accident and forensic staff on the development of new patient care. COVID-19 and create an ER Rally COVID-19 project using the study as 5 bases. continue Evaluated by comparing the data before and after the operation. Data were analyzed with the package program using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test was used to compare differences at the 0.05 level of statistical significance. Qualitative data were used content analysis.
The results showed that after the development of the results of the development of new care for patients with COVID-19, there is a positive attitude in More understanding, confident, seeing the importance of taking care of patients with the new way of COVID-19 and evaluating knowledge and practice before and after activities statistically significant at the confidence level P < 0.05. and the satisfaction of the staff in emergency accident and forensic medicine in developing a new way of caring for patients with COVID-19 was the highest level of 100% satisfaction. and practice, having sufficient knowledge and experience to be able to apply the knowledge gained in the practice of caring for patients with a new way of COVID-19.
This research is action research with the objectives to study the situation of emergency accidents during the outbreak of COVID-19, develop new ways of caring for patients with COVID-19 and to assess the satisfaction of emergency accident and forensic medical staff on the development of new care for COVID-19 patients in the emergency and forensic accident work, Phon Hospital, Khon Kaen Province conducted 3 phases. Phase 1, Preparatory Phase/Study of the Situation Phase 2, Development Phase for COVID-19 Patient Care in Accident and Emergency Work, Phon Hospital, Khon Kaen Province Implementation of the PAOR cycle, 4 steps, Plan, Action, Observation and Reflection, Phase 3, the evaluation phase of the development of new COVID-19 patient care development in accident and emergency work, Phon Hospital. To provide emergency personnel with knowledge, skills, safety and satisfaction the target audience is 14 professional nurses, 6 emergency care workers, 6 patient helpers, 14 stretcher workers, a total of 40 people who selected a specific sample (Purposive Sampling). Data were collected using the study tools. These include observations, interviews, meetings, and evaluations of activities. by using a general information questionnaire, the knowledge assessment form on the new way of caring for patients with COVID-19 and knowledge about COVID-19, and the satisfaction questionnaire of emergency accident and forensic staff on the development of new patient care. COVID-19 and create an ER Rally COVID-19 project using the study as 5 bases. continue Evaluated by comparing the data before and after the operation. Data were analyzed with the package program using descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation, and paired t-test was used to compare differences at the 0.05 level of statistical significance. Qualitative data were used content analysis. The results showed that after the development of the results of the development of new care for patients with COVID-19, there is a positive attitude in More understanding, confident, seeing the importance of taking care of patients with the new way of COVID-19 and evaluating knowledge and practice before and after activities statistically significant at the confidence level P < 0.05. and the satisfaction of the staff in emergency accident and forensic medicine in developing a new way of caring for patients with COVID-19 was the highest level of 100% satisfaction. and practice, having sufficient knowledge and experience to be able to apply the knowledge gained in the practice of caring for patients with a new way of COVID-19.
Keyword Care for Patient with a new way of COVID-19, Emergency and Foresic Accidents