วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755593-9-jr14(2.2565)78-90.pdf

   หน้าที่ 78

ศรินญา เครื่องฉาย

CAS1261

ชื่อผู้วิจัย   ศรินญา เครื่องฉาย
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์2, เปรมจิต ชาติรัมย์ฐิติกุล3, ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร4, กัลยา ปังประเสริฐ5
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) สถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE SITUATION OF ELDERLY ABUSE FROM THE PERSPECTIVE OF OLDER ADULTS IN A VILLAGE OF KHON KAEN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองผู้สูงอายุ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 210 ราย สุ่มตัวอย่างจำนวน 1 พื้นที่ โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากประชากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่: 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ 2) แบบประเมินสถานการณ์การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุตามมุมมองของผู้สูงอายุ ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือได้ค่าดรรชนีความตรงตามเนื้อหาทั้งฉบับ (S-CVI ) เท่ากับ 0.95 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ได้ค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (60.5%) อายุเฉลี่ย 73 ปี สถานภาพสมรสมากที่สุด (68.1%) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (77.1%) ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ (34.3%) รายได้ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของรัฐ (83.33%) ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย (61.9%) และผู้สูงอายุมีบทบาทมากกว่า 2 บทบาท (70.95%) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เคยถูกกระทำความรุนแรงเป็นบางครั้ง (57.60%) โดยมีการกระทำความรุนแรงทางด้านอารมณ์และด้านจิตใจมากที่สุด (51.9%) รองลงมาเป็นการหาประโยชน์จากผู้สูงอายุและการเอาเปรียบทางกฎหมาย (23.3%) และด้านการละเลย ทอดทิ้งหรือการละเว้นการกระทำกับผู้สูงอายุพบจำนวนน้อยที่สุด (5.7%) ส่วนด้านการกระทำความรุนแรงทางด้านร่างกายผู้สูงอายุและการคุกคามทางเพศในผู้สูงอายุไม่พบการกระทำความรุนแรง
คำสำคัญ ผู้สูงอายุ, การกระทำความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ, มุมมองการกระทำความรุนแรงของผู้สูงอายุ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objective of this study was to study the situation of elderly abuse from the perspective of older adults in a village in Sila Sub-district, Mueang District, Khon Kaen Province, totaling 210 participants. The samples were randomly selected only 1 area by using a simple random sampling with a draw. The specific sample was selected from the population with the specified qualification. The research instruments were composed of 1) a general information questionnaire for the elderly and 2) an assessment of the situation of elderly abuse from the perspective of older adults. Validity was checked with S-CVI which was equal to 0.95, and reliability was checked by the coefficient of Cronbach's alpha, which resulted in 0.92. The data were analyzed by using descriptive statistics. The results of the study can be summarized as follows. The elderly were mostly female (60.5%). The average age was 73 years old. Most of them were married (68.1%). Most of them had primary education (77.1%). Most of them did not have a job (34.3%). Most of the income came from the public sector (83.33%). Most of them lived in an extended family (61.9%). Most of them had more than two roles (70.95%). Most of the elderly have occasionally faced the situation of elderly abuse (57.60%). Elderly abuse followed by the exploitation was
mostly related to emotion and mentality (51.9%)., followed by the exploitation from the elderly and legal exploitation (23.3%)., and neglect of the elderly was found to be the lowest, accounting for 5.7 percent while physical abuse and sexual harassment in the elderly were not found at all.
The objective of this study was to study the situation of elderly abuse from the perspective of older adults in a village in Sila Sub-district, Mueang District, Khon Kaen Province, totaling 210 participants. The samples were randomly selected only 1 area by using a simple random sampling with a draw. The specific sample was selected from the population with the specified qualification. The research instruments were composed of 1) a general information questionnaire for the elderly and 2) an assessment of the situation of elderly abuse from the perspective of older adults. Validity was checked with S-CVI which was equal to 0.95, and reliability was checked by the coefficient of Cronbach's alpha, which resulted in 0.92. The data were analyzed by using descriptive statistics. The results of the study can be summarized as follows. The elderly were mostly female (60.5%). The average age was 73 years old. Most of them were married (68.1%). Most of them had primary education (77.1%). Most of them did not have a job (34.3%). Most of the income came from the public sector (83.33%). Most of them lived in an extended family (61.9%). Most of them had more than two roles (70.95%). Most of the elderly have occasionally faced the situation of elderly abuse (57.60%). Elderly abuse followed by the exploitation was mostly related to emotion and mentality (51.9%)., followed by the exploitation from the elderly and legal exploitation (23.3%)., and neglect of the elderly was found to be the lowest, accounting for 5.7 percent while physical abuse and sexual harassment in the elderly were not found at all.
Keyword Elderly, Elderly Abuse, Perspective on Elderly Abuse from Older Adults