วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755716-12-jr19(2.2565)115-122.pdf

   หน้าที่ 115

วิทวัส ผาบสิมมา

CAS1264

ชื่อผู้วิจัย   วิทวัส ผาบสิมมา
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ตวงพร อานันทศิริเกียรติ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขานิติศาสตร์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) LEGISLATIVE MEASURES TO CONTROL PIGEONS
บทคัดย่อ ภาษาไทย วิจัยฉบับนี้เป็นวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นที่จะศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการบริหารจัดการมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการการควบคุมนกพิราบ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาของระบบการบริหารจัดการการควบคุมนกพิราบ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ ปัญหาส่วนใหญ่ของนกพิราบมักเกิดจากความสกปรกแก่สถานที่ อาคาร จากการถ่ายมูลของนกพิราบและฝุ่นที่เกิดจากกระพือปีกก่อให้เกิดมลภาวะด้านกลิ่น ซึ่งอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่คน ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยตรง ดังนั้น เห็นควรให้มีการบัญญัติกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ เนื่องจากไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม นอกจากนี้การป้องกันและควบคุมโรค จะต้องดำเนินการสร้างความ หากประเทศไทยสามารถนำหลักการ แนวคิดของต่างประเทศและทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนมาปรับใช้จะสามารถช่วยให้ประเทศไทยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมนกพิราบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสมตามหลักการทางกฎหมายมหาชน ตลอดจนทำให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกิดขึ้นได้
คำสำคัญ นกพิราบ พาหะนำโรค โรคติดต่อจากสัตว์
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ This research is a documentary research. The objective is to focus on the study of laws relating to the management system of legal measures for the control of pigeons. Authority of the relevant authorities in the system of administration of legal measures for the control of pigeons. To know about problems with the pigeon control management system and find solutions to the problems of the pigeon control management system Currently, Thailand is facing legal problems regarding the management system of legal measures to control pigeons. The majority of pigeon problems are caused by filth in premises, buildings, from pigeon droppings and flapping dust causing odor pollution. which may be a carrier of disease to humans This problem directly affects natural resources, the environment and people. Therefore, it is advisable to enact specific legislation on the management system of legal measures to control pigeons. Because there is no law on the management system that is correct and appropriate. In addition, disease prevention and control must be done to create If Thailand can apply the principle The concept of foreign countries and the theory of public law can be applied to help Thailand solve the problem of the management system of legal measures to control pigeons. effectively and appropriately in accordance with the principles of public law
This research is a documentary research. The objective is to focus on the study of laws relating to the management system of legal measures for the control of pigeons. Authority of the relevant authorities in the system of administration of legal measures for the control of pigeons. To know about problems with the pigeon control management system and find solutions to the problems of the pigeon control management system Currently, Thailand is facing legal problems regarding the management system of legal measures to control pigeons. The majority of pigeon problems are caused by filth in premises, buildings, from pigeon droppings and flapping dust causing odor pollution. which may be a carrier of disease to humans This problem directly affects natural resources, the environment and people. Therefore, it is advisable to enact specific legislation on the management system of legal measures to control pigeons. Because there is no law on the management system that is correct and appropriate. In addition, disease prevention and control must be done to create If Thailand can apply the principle The concept of foreign countries and the theory of public law can be applied to help Thailand solve the problem of the management system of legal measures to control pigeons. effectively and appropriately in accordance with the principles of public law
Keyword pigeons disease vehicle infectious disease from animals