วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755757-14-jr06(2.2565)134-143.pdf

   หน้าที่ 134

วริยา วิจิตรศุภการ

CAS1266

ชื่อผู้วิจัย   วริยา วิจิตรศุภการ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ -
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) เพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT BASED ON CONSTRUCTIVIST THEORY TOGETHER WITH SOCIAL MEDIA IN THE SUBJECTS OF SOCIAL STUDY, RELIGIONS AND CULTURE (
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาล สวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t – test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เป็นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ กัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมการสร้างความรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง พุทธประวัติ มีชื่อเรียกว่า MPACC Model กระตุ้นความสนใจโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของสถานการณ์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส 11101) เรื่อง พุทธประวัติ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส 11101) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พุทธประวัติ อยู่ในระดับมาก ("X" ̅= 2.61, S.D. = 0.20)
คำสำคัญ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ สื่อสังคมออนไลน์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The purposes of this research are as follows: 1) to examine the fundamental basis of learning management in the subjects of social study, religions and culture (S 11101), a course for grade-one students; 2) create and develop learning activity using Constructivist Theory together with social media to enhance critical thinking skill of grade-one students in the course previously mentioned and in the topic “Biography of Lord Buddha”; 3) to investigate the learning pattern developed from Constructivist Theory together with social media in the course and topic as mentioned and 4) to evaluate students’ satisfaction toward the learning activity developed from Constructivist Theory together with social media used in the course and topic as mentioned. The study was conducted with thirty-five, grade-one students (room 1/1) who were attending in semester 1, academic year 2019, in Suansanuk Municipal School. The research tools consisted of 1) interview forms; 2) document analyzing tool; 3) lesson plans with learning management using Constructivist Theory together with social media in the subjects of social study, religions and culture (S11101) to enhance critical thinking skill of grade-one students; 4) twenty test items with three multiple choices to evaluate academic achievement; 5) twenty test items with three multiple choices to evaluate critical thinking skill and 6) the ten-item questionnaires with three rating scales to evaluate students’ satisfaction. The data were analyzed by using means, standard deviation, dependent t-test and content analysis.
The research findings were as follows: The fundamental basis was examined to develop learning management of social study, religions and culture subjects (S11101) for grade-one students. It was found that the instructor used conventional method such as plain lectures without techniques and stimulating medias. Student read and took notes and no practice. Thus, the more effective way was to apply Constructivist Theory, which is the way students learn by doing activities, interacting with environment with different ways, exchanging knowledge and applying it. The learning pattern based on Constructivist Theory applied with social media in the subjects of social study, religions and culture (S11101) to enhance critical thinking skill of grade-one students in the topic of “Biography of Lord Buddha” is called MPACC Model. Its component consists of principle, objectives, learning process, content, knowledge, skills, motivators, social system, support, and fulfilment. Learning process is composed of 5 steps: 1) motivation (M); 2) presentation (P); 3) analysis (A); 4) construction (C); and 5) conclusion (C). The reliability was evaluated by experts and the average score was 4.53, with 0.54 standard deviation. So, the reliability is extremely high. The academic achievement of grade-one students after undertaking learning management based on Constructivist Theory applied with social media was higher with the significant statistics of 0.5., and so was the critical thinking skill, which was higher with the significant statistics of 0.5. The students’ satisfaction toward this learning management was rated high ("X" ̅= = 2.61, S.D. = 0.20)
The purposes of this research are as follows: 1) to examine the fundamental basis of learning management in the subjects of social study, religions and culture (S 11101), a course for grade-one students; 2) create and develop learning activity using Constructivist Theory together with social media to enhance critical thinking skill of grade-one students in the course previously mentioned and in the topic “Biography of Lord Buddha”; 3) to investigate the learning pattern developed from Constructivist Theory together with social media in the course and topic as mentioned and 4) to evaluate students’ satisfaction toward the learning activity developed from Constructivist Theory together with social media used in the course and topic as mentioned. The study was conducted with thirty-five, grade-one students (room 1/1) who were attending in semester 1, academic year 2019, in Suansanuk Municipal School. The research tools consisted of 1) interview forms; 2) document analyzing tool; 3) lesson plans with learning management using Constructivist Theory together with social media in the subjects of social study, religions and culture (S11101) to enhance critical thinking skill of grade-one students; 4) twenty test items with three multiple choices to evaluate academic achievement; 5) twenty test items with three multiple choices to evaluate critical thinking skill and 6) the ten-item questionnaires with three rating scales to evaluate students’ satisfaction. The data were analyzed by using means, standard deviation, dependent t-test and content analysis. The research findings were as follows: The fundamental basis was examined to develop learning management of social study, religions and culture subjects (S11101) for grade-one students. It was found that the instructor used conventional method such as plain lectures without techniques and stimulating medias. Student read and took notes and no practice. Thus, the more effective way was to apply Constructivist Theory, which is the way students learn by doing activities, interacting with environment with different ways, exchanging knowledge and applying it. The learning pattern based on Constructivist Theory applied with social media in the subjects of social study, religions and culture (S11101) to enhance critical thinking skill of grade-one students in the topic of “Biography of Lord Buddha” is called MPACC Model. Its component consists of principle, objectives, learning process, content, knowledge, skills, motivators, social system, support, and fulfilment. Learning process is composed of 5 steps: 1) motivation (M); 2) presentation (P); 3) analysis (A); 4) construction (C); and 5) conclusion (C). The reliability was evaluated by experts and the average score was 4.53, with 0.54 standard deviation. So, the reliability is extremely high. The academic achievement of grade-one students after undertaking learning management based on Constructivist Theory applied with social media was higher with the significant statistics of 0.5., and so was the critical thinking skill, which was higher with the significant statistics of 0.5. The students’ satisfaction toward this learning management was rated high ("X" ̅= = 2.61, S.D. = 0.20)
Keyword The fundamental basis of learning management to create and develop learning activity using Constructivist Theory together with social media, social media, critical thinking, skill satisfaction


วารสารอื่นๆ

วริยา วิจิตรศุภการ

2 บทความ