วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755795-16-jr16(2.2565)158-169.pdf

   หน้าที่ 158

พิชัย สารภักดิ์

CAS1268

ชื่อผู้วิจัย   พิชัย สารภักดิ์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ประสิทธิ์ ทันสมัย
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุง สภาพดินของเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) BEHAVIOR AND MARKETING MIX FACTORS AFFECTING THE PURCHASING DECISION OF THE IMPROVED FERTILIZER.SOIL CONDITION OF FARMERS IN MUEANG MAHA SARAKHAM DISTRICT MAHA SARAKHAM PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดินของเกษตรกร (2).เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดินของเกษตรกร และ(3). เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของข้อมูลพึ้นฐานส่วนบุคคลระหว่างพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดินของเกษตรกร โดยใช้แบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จำนวน 400 ชุด การแจกแจงความถี่ของข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่า ไคร์- สแคร์ (Chi - Square)
ผลการวิจัยพบว่า (1) จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 81.80 มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 39.20 สถานภาพสมรสร้อยละ 83.29 ระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 84.80 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 69.80มีรายได้ ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 58.80 ตามลำดับ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดินของเกษตรกร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.35) เมื่อพิจารณาตามลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านด้านราคา ( = 4.53) สถานที่จัดจำหน่าย ( = 4.44) ด้านผลิตภัณฑ์ ( = 4.43) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( = 4.01) ตามลำดับ (3) การทดสอบสมมติฐานสมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน เขียนสมมติฐานดังนี้ H0 : คุณลักษณะส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน ผลการทดสอบสมมติฐานไม่มีความสัมพันธ์กันจากค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบไม่มีความสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กัน และการทดสอบสมมติฐาน H1 : คุณลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน ผลการทดสอบสมมติฐานมีความสัมพันธ์กัน เพราะค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมีความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05ซึ่งมีความสัมพันธ์ สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมของเกษตรกรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน เขียนสมมติฐานดังนี้ H0 : พฤติกรรมของเกษตรกรไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน ผลการทดสอบสมมติฐาน ไม่มีความสัมพันธ์กันเพราะค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมีความสัมพันธ์มีค่ามากกว่า 0.05 ซึ่งไม่มีความส้มพันธ์กัน และการทดสอบสมมติฐาน H1 : พฤติกรรมของเกษจรกรมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน ผลการทดสอบสมมติฐานมีความสัมพันธ์กันกัน เพราะค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบมีความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธ์
คำสำคัญ พฤติกรรม, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การซื้อปุ๋ยปรับปรุงสภาพดิน
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The objectives of this research were (1) to study the personal data relating to behavior and marketing mix factors affecting farmers' decision in purchasing fertilizers to improve soil condition. (2) to study the behaviors and marketing mix factors affecting the decision to buy fertilizers to improve soil conditions of farmers; and (3) to study the relationship of personal baseline data between behavior and mix factors. Marketing that affects farmers' decision to buy fertilizers to improve soil condition. A questionnaire was used by random sampling of 400 sets, the frequency and calculating percentage, mean and standard deviation and hypothesis testing with Chi - Square values
The results showed that: (1) From the study of personal data, it was found that most of the respondents were male, (81.80 %), aged 41 - 50 years, (39.20 %), (83.29 %) marital status, (84.80%) educational level below a bachelor's degree. farmer occupation (69.80%) with income less than 10,000 baht, (58.80 %), respectively. (2) Marketing mix factors affecting farmers' decision to purchase fertilizers to improve soil conditions, found that the overall level was at a high level ( = 4.35). In order from highest to lowest average, they were price ( = 4.53), distribution location ( = 4.44), product ( = 4.43), and marketing promotion ( = 4.01), respectively. (3) Hypothesis testing. 1 The personal characteristics were related to the farmer's behavior towards the decision to purchase fertilizer for soil improvement. Write the following assumptions: H0 : Personal characteristics do not correlate with farmers' behavior towards decision making in purchasing fertilizers for soil improvement. The hypothesis test result was not correlated as the Sig value obtained from the uncorrelated test was greater than 0.05, which was not correlated. and hypothesis testing H1 : Individual characteristics were related to farmer's behavior towards decision making in purchasing fertilizer for soil improvement. The hypothesis test results were correlated because the Sig value obtained from the test was less correlated. 0.05 correlation. Hypothesis 2 Farmer's behavior correlated with marketing mix factors affecting the decision to purchase fertilizer for soil improvement. Write the following assumptions: H0 : Farmer's behavior does not correlate with marketing mix factors affecting the decision to purchase fertilizer for soil improvement. hypothesis test results There was no correlation because the Sig values obtained from the test were correlated with values greater than 0.05, which were not correlated. and hypothesis testing H1 : Farmers' behavior correlated with marketing mix factors affecting the decision to buy fertilizer for soil improvement. The hypothesis test results were correlated because the Sig values obtained from the tests were less correlated. 0.05 C is related
The objectives of this research were (1) to study the personal data relating to behavior and marketing mix factors affecting farmers' decision in purchasing fertilizers to improve soil condition. (2) to study the behaviors and marketing mix factors affecting the decision to buy fertilizers to improve soil conditions of farmers; and (3) to study the relationship of personal baseline data between behavior and mix factors. Marketing that affects farmers' decision to buy fertilizers to improve soil condition. A questionnaire was used by random sampling of 400 sets, the frequency and calculating percentage, mean and standard deviation and hypothesis testing with Chi - Square values The results showed that: (1) From the study of personal data, it was found that most of the respondents were male, (81.80 %), aged 41 - 50 years, (39.20 %), (83.29 %) marital status, (84.80%) educational level below a bachelor's degree. farmer occupation (69.80%) with income less than 10,000 baht, (58.80 %), respectively. (2) Marketing mix factors affecting farmers' decision to purchase fertilizers to improve soil conditions, found that the overall level was at a high level ( = 4.35). In order from highest to lowest average, they were price ( = 4.53), distribution location ( = 4.44), product ( = 4.43), and marketing promotion ( = 4.01), respectively. (3) Hypothesis testing. 1 The personal characteristics were related to the farmer's behavior towards the decision to purchase fertilizer for soil improvement. Write the following assumptions: H0 : Personal characteristics do not correlate with farmers' behavior towards decision making in purchasing fertilizers for soil improvement. The hypothesis test result was not correlated as the Sig value obtained from the uncorrelated test was greater than 0.05, which was not correlated. and hypothesis testing H1 : Individual characteristics were related to farmer's behavior towards decision making in purchasing fertilizer for soil improvement. The hypothesis test results were correlated because the Sig value obtained from the test was less correlated. 0.05 correlation. Hypothesis 2 Farmer's behavior correlated with marketing mix factors affecting the decision to purchase fertilizer for soil improvement. Write the following assumptions: H0 : Farmer's behavior does not correlate with marketing mix factors affecting the decision to purchase fertilizer for soil improvement. hypothesis test results There was no correlation because the Sig values obtained from the test were correlated with values greater than 0.05, which were not correlated. and hypothesis testing H1 : Farmers' behavior correlated with marketing mix factors affecting the decision to buy fertilizer for soil improvement. The hypothesis test results were correlated because the Sig values obtained from the tests were less correlated. 0.05 C is related
Keyword behavior, marketing mix factors, purchase of fertilizers for soil Improvement


วารสารอื่นๆ

พิชัย สารภักดิ์

5 บทความ
ชื่อ - สกุล วารสาร
ไฟล์
หน้า
ดร.พิชัย สารภักดิ์
CAS580
ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
127
พิชัย สารภักดิ์
CAS839
พฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
133
พิชัย สารภักดิ์
CAS844
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
24
พิชัย สารภักดิ์
CAS1062
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ำตาละครบุรี ของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
157
พิชัย สารภักดิ์
CAS1268
พฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อปุ๋ยปรับปรุง สภาพดินของเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
158