วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1656755873-20-jr10(2.2565)205-210.pdf

   หน้าที่ 205

วิภาวดี พรโคกสูง

CAS1272

ชื่อผู้วิจัย   วิภาวดี พรโคกสูง
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศศิยาพัชร พลสังข์กิติภพ2
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การสร้างเนื้อหา (Content) ทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา ยูทูป
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) MARKETING CONTENT CREATION FOR ONLINE RETAIL BUSINESS CASE STUDY YOUTUBE
บทคัดย่อ ภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างเนื้อหา (Content) ทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา ยูทูป เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ สุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณียูทูป ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือใช้เป็นแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 400 ชุด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณียูทูป ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.67 มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.67 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 67.67 มีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 63.67 โดยปัจจัยการรับรู้ ได้แก่ ด้านการรับรู้ในคุณภาพ ด้านการรับรู้ในคุณค่า และด้านการรับรู้ด้านการสื่อสาร กับการสร้างเนื้อหา (Content) ทางการตลาดสำหรับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ กรณีศึกษา ยูทูป มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน
คำสำคัญ การสร้างเนื้อหา, ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์, ยูทูป
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Objective: To study content creation for online retail business. Case study YouTube is a survey research study. specific sampling The sample group used in this study was an online retail business entrepreneur in the case of YouTube in Mueang Nakhon Ratchasima District. Nakhon Ratchasima Province The tool was an online questionnaire of 400 sets. The questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. and pairs were compared using the Least Significant Difference (LSD) test method, a simple Pearson Product Moment Correlation Coefficient.
The results of the research found that online retail business operators in the case of YouTube in Mueang Nakhon Ratchasima district Nakhon Ratchasima Province mostly female 55.67 percent were aged below or equal to 25 years, 46.00 percent had a bachelor's degree or higher accounted for 37.67% of occupations as students/students accounted for 32.00 percent with monthly income less than or equal to 30,000 baht or more, representing 67.67% having single status accounted for 63.67%. The perception factor was the perception of quality. Value perception and the perception of communication YouTube has a statistically significant correlation at the .01 level, with a high correlation. in the same direction.
Objective: To study content creation for online retail business. Case study YouTube is a survey research study. specific sampling The sample group used in this study was an online retail business entrepreneur in the case of YouTube in Mueang Nakhon Ratchasima District. Nakhon Ratchasima Province The tool was an online questionnaire of 400 sets. The questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. and pairs were compared using the Least Significant Difference (LSD) test method, a simple Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results of the research found that online retail business operators in the case of YouTube in Mueang Nakhon Ratchasima district Nakhon Ratchasima Province mostly female 55.67 percent were aged below or equal to 25 years, 46.00 percent had a bachelor's degree or higher accounted for 37.67% of occupations as students/students accounted for 32.00 percent with monthly income less than or equal to 30,000 baht or more, representing 67.67% having single status accounted for 63.67%. The perception factor was the perception of quality. Value perception and the perception of communication YouTube has a statistically significant correlation at the .01 level, with a high correlation. in the same direction.
Keyword Online Retail Business, Youtube