วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน - มิถุนายน ปี พ.ศ. 2565


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     985959539.doc

   หน้าที่ 0
User Image

ศศิธร วงศ์ชาลี

CAS1301

ชื่อผู้วิจัย   ศศิธร วงศ์ชาลี
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ ศศิธร วงศ์ชาลี
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : กรณีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) A TEAMWORK APPROACH TO AN OPERATIONAL FOLLOWING OF BUDDHIST ORIENTED SCHOOL IN A SMALL SECONDARY SCHOOL : A CASE STUDY OF SOMSANUKPITTAYAKOM SCHOOL, BUENG KAN PROVINCE
บทคัดย่อ ภาษาไทย บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เคยเป็นมา สภาพปัจจุบัน สภาพปัญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธด้วยหลักการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม และ 2) เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้จากการกระทำทั้งระดับตัวบุคคล ระดับกลุ่มบุคคล และระดับองค์การ และความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้แผนปฏิบัติการที่ถือเป็นตัวสอดแทรกหลัก และใช้หลักการทำงานเป็นทีมที่ถือเป็นตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวม 10 ขั้นตอน ผู้ร่วมวิจัยคือผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมจำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบหรือบันทึก
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจุบันโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมมีการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้วแต่มีความต้องการให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธไว้ และต้องการพัฒนางานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ดังนั้น ผู้ร่วมวิจัยจึงได้ร่วมกันดำเนินงานรวม 2 วงจร 10 ขั้นตอน เป็นเวลา 12 เดือน โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพของงานที่ต้องการพัฒนาจนได้มาซึ่ง 5 โครงการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานคือ 1)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านกายภาพ 2)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านการจัดกิจกรรมประจำวันพระ 3)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านการเรียนการสอน 4 )โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน และ 5)โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ผลจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวส่งผลให้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ร่วมวิจัยทุกคนได้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติหลายประการทั้งในด้านความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้จากการร่วมกันดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการวิจัย รวมทั้งเกิดความรู้ใหม่จากการปฏิบัติ 3 ลักษณะคือ 1) ความรู้ใหม่จากการปฏิบัติตามหลักการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในบริบทเฉพาะของโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 2) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการนำหลักการทำงานเป็นทีมไปใช้เป็นตัวสอดแทรกเสริม และ 3) ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการถอดบทเรียนร่วมกันจนได้รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า “SOMSANUK Model”

คำสำคัญ : การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, หลักการทำงานเป็นทีม, โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คำสำคัญ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ Abstract
The objectives of this research were to study: 1) the former and present conditions, problems, expectations, possible alternative solutions to solve problems or achieve expectations, and the choices made in formulating an action plan for an operational following of Buddhist oriented school at Somsanukpittayakon school; 2) the phenomena, changes, learning by doing at the individual, group and organization levels, and new knowledge created both by the action plan (main intervention) and the teamwork approach (additional intervention) within the two cycles of the spiral participatory action research method. Research participants consisted of 48 stakeholders connected with Somsanukpittayakom school. Research instruments were the observation form, in-depth interview, and examining or record form.
The research findings:
It was found that at present, Somsasukpittayakom school operates as a Buddhist school but there is a need for continuity of operations in order to maintain the standard of being a Buddhist school and want to develop work to create new knowledge. Therefore, the co-researchers jointly operated a total of 2 cycles of 10 steps for 12 months. By jointly analyzing the conditions of the work that needs to be developed until obtaining 5 projects to be used in the development of work, namely (1) Physical identity promotion project for Buddhist schools (2) A project to promote the identity of Buddhist schools in organizing daily activities (3) Buddhist school identity promotion project in teaching and learning (4) Buddhist school identity promotion project on teacher behavior school administrators and students and (5) Buddhist identity promotion project for Buddhist way promotion. The results of the implementation of the above projects resulted in the implementation of the Buddhist school of Somsanukpittayakom school to achieve the set goals. Moreover, it was also found that all co-researchers had acquired the knowledge from their own experience which are 1) the knowledge of working under the action research principle based on Somsanukpittayakom school context 2) the knowledge of using the Teamwork approach and 3) the knowledge of bucking to create a new instruction named “ SOMSANUK Model ”

Keywords : An Operational Following Of Buddhist Oriented School, Teamwork approach,
A small secondary school
Abstract The objectives of this research were to study: 1) the former and present conditions, problems, expectations, possible alternative solutions to solve problems or achieve expectations, and the choices made in formulating an action plan for an operational following of Buddhist oriented school at Somsanukpittayakon school; 2) the phenomena, changes, learning by doing at the individual, group and organization levels, and new knowledge created both by the action plan (main intervention) and the teamwork approach (additional intervention) within the two cycles of the spiral participatory action research method. Research participants consisted of 48 stakeholders connected with Somsanukpittayakom school. Research instruments were the observation form, in-depth interview, and examining or record form. The research findings: It was found that at present, Somsasukpittayakom school operates as a Buddhist school but there is a need for continuity of operations in order to maintain the standard of being a Buddhist school and want to develop work to create new knowledge. Therefore, the co-researchers jointly operated a total of 2 cycles of 10 steps for 12 months. By jointly analyzing the conditions of the work that needs to be developed until obtaining 5 projects to be used in the development of work, namely (1) Physical identity promotion project for Buddhist schools (2) A project to promote the identity of Buddhist schools in organizing daily activities (3) Buddhist school identity promotion project in teaching and learning (4) Buddhist school identity promotion project on teacher behavior school administrators and students and (5) Buddhist identity promotion project for Buddhist way promotion. The results of the implementation of the above projects resulted in the implementation of the Buddhist school of Somsanukpittayakom school to achieve the set goals. Moreover, it was also found that all co-researchers had acquired the knowledge from their own experience which are 1) the knowledge of working under the action research principle based on Somsanukpittayakom school context 2) the knowledge of using the Teamwork approach and 3) the knowledge of bucking to create a new instruction named “ SOMSANUK Model ” Keywords : An Operational Following Of Buddhist Oriented School, Teamwork approach, A small secondary school
Keyword An Operational Following Of Buddhist Oriented Schoolhttps://ejournal.unisi.ac.id/paito-sdy/https://www2.faac.unesp.br/pluris/togel-kamboja/https://jipt.ppj.unp.ac.id/akun-pro-rusia/http://185.35.ifastnet.com/luciaone/http://185.35.ifastnet.com/pgslots/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://stie-assholeh.ac.id/ovo-slot/https://stai-alittihad.ac.id/wp-includes/slot-demo/https://sugar-rush-pragmatic.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://aztec-gems.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://euangelion.iakntarutung.ac.id/docs/slot-server-luar/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/slot/https://true-walletslot.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://journal.ipw.ac.id/togel-kamboja/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/docs/https://stikesalifah.ac.id/slot-dana/https://starlight-princess-demo.azurefd.net/https://football-bet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://89football-betting.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://penerbit.undip.ac.id/public/https://slots-wallet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://betflix-slot.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://pgslots-game.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://gitis-ojs.tmweb.ru/pgslots/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/1ufabet/https://umnu.ac.id/wp-includes/slot-bonus/https://mold.kubg.edu.ua/slots-online/https://karsis.smkn1blado.sch.id/img/togel-kamboja/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-demo/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/data-macau/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-server-luar/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-gacor/https://peternakan.umnu.ac.id/gates-of-olympus/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-demo-pgsoft/https://peternakan.umnu.ac.id/keluaran-macau/https://peternakan.umnu.ac.id/akun-pro-kamboja/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-hk/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-sdy/https://stahbgk.ac.id/wp-includes/slot-luar-negeri/https://slot-bonanza-demo.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://ejournal.unisi.ac.id/slot-server-luar/https://ejournal.unisi.ac.id/data-hk/https://ejournal.unisi.ac.id/data-sgp/https://tematik.unisi.ac.id/togel-china/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/slot-demo/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-demo-sweet-bonanza/https://elearning.sman48-jkt.sch.id/-/slot-luar-negeri/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/locale/slot-gacor-anti-rungkad/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/data-hk/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-ovo/https://rbiad.com.br/togel-kamboja/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/live22/https://universal.ac.id/wp-includes/slot-idn/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/fun88/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/slot-deposit-pulsa/https://stie-assholeh.ac.id/slot-luar-negeri/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/paito-sgp/https://stie-assholeh.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/js/https://stie-assholeh.ac.id/slot-gacor-malam-ini/https://classyfm.co.id/frontend/slot-deposit-pulsa-10-ribu-tanpa-potongan/https://stie-assholeh.ac.id/sv388/https://euangelion.iakntarutung.ac.id/akun-pro-thailand/https://jurnal.sttbmwt.ac.id/https://stie-assholeh.ac.id/judi-bola/https://fbis.unipem.ac.id/slot-demo/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/ojs/slot-demo-pg/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/https://penerbit.undip.ac.id/styles/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/slot-deposit-dana/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://truewallet-slot.d1ekshzdxo8b3v.amplifyapp.com/