วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม ปี พ.ศ. 2566

ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1886666911.pdf

   หน้าที่ 190       อ่าน 302 ครั้ง / ดาวน์โหลด 1634 ครั้ง

กัลยา ปังประเสริฐ

CAS1366

ชื่อผู้วิจัย   กัลยา ปังประเสริฐ
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
สุภาพร สิทธิกร
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การเรียนการสอนรูปแบบผสมผสาน(Blended learning) ในยุคโควิด 19 ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) BLENDED LEARNING IN MATERNAL AND NEWBORN NURSING AND MIDWIFERY PRACTICUM DURING COVID 19 PANDEMIC
บทคัดย่อ ภาษาไทย -
คำสำคัญ -
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ -
-
Keyword -