วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ เดือน ตุลาคม - ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1515729739-ED074.pdf

   หน้าที่ 127

ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

CAS558

ชื่อผู้วิจัย   ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
ดร.กุหลาบ ปุริสาร; ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ; เดโช แสนภักดี; ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
Keyword