วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ...

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560


ไฟล์ ดาวน์โหลด

     1523086565-PDFsplited(4).pdf

   หน้าที่ 21

อุมาพร ภูศรีโสม

CAS589

ชื่อผู้วิจัย   อุมาพร ภูศรีโสม
ชื่อผู้ส่งวารสารร่วม/ที่ปรึกษา สถานะ
ผู้วิจัยร่วม
-
วารสารฉบับเต็ม


สาขา

สาขาการศึกษา
ชื่อบทความ (ภาษาไทย) วัฒนธรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)
บทคัดย่อ ภาษาไทย การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา 1) วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 2) สภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี 3) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เลือกพื้นที่วิจัยเลือกแบบเจาะจง คือ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี เก็บข้อมูลจากเอกสารและภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 65 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้รู้ จำนวน 10 คน กลุ่มผู้ปฏิบัติ จำนวน 20 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป จำนวน 35 คน มีการตรวจสอบแบบสามเส้าและวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี อยู่ภายใต้การบริหารงานของ ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีรูปแบบการดำเนินงานในลักษณะของประชารัฐ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม โรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียน ระบบการคัดเลือกครู พิจารณาจากคนที่มีจิตใจดี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดเลือก สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม เอื้อต่อ การเรียนรู้ และการพัฒนาจิตใจของนักเรียนและครู ใช้หลักความรักความเมตตา ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ตามแนวทางสัตยาไส
สภาพการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนสัตยาไสเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ประจำ จัดการ ศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนทางเลือก ที่เน้นการจัดการศึกษา แบบคุณธรรมนำความรู้ มีระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้าใหม่ที่เน้นผู้ปกครองของนักเรียนเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับปรัชญา หลักการและนโยบาย ของโรงเรียน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นแม่บทในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา บริหารสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันตามแบบวิถีพุทธ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม กับกิจกรรมของหลักสูตร ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรมเหนือสิ่งใด
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไสใช้รูปแบบคุณธรรมนำความรู้ ใช้หลัก“Educare” ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน มุ่งการดึงเอาสิ่งที่ดีงามออกมาจากจิตใจของผู้เรียน ยึดหลักคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการ คือ ความรัก ความเมตตา ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข และความไม่เบียดเบียน ผ่านระบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ แบบพหุปัญญา ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ใน 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ใช้กระบวนการเรียนการสอนด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิแบบใช้แสงสว่าง เพื่อพัฒนานักเรียนด้านการมีคุณธรรมและจริยธรรม
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และเน้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ในการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้มีอุปนิสัยที่ดีงาม พัฒนาครูในการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรู้ในวิชาการ เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรมของนักเรียน
คำสำคัญ
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ The research is intended to study. 1) Culture of teaching and learning of Sathyasaith School, Lop Buri Province. 2) The state of teaching and learning in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province. 3) Forms of teaching and learning in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province. Select a specific research area in Sathyasaith School, Lop Buri Province. Document and field data collection By observing the interviews, 65 samples of the sample consisted of 10 knowledgeable groups, 20 practitioners and 35 general informant qualitative. Describe the results by descriptive analysis. The research results were as follows : The Culture of Teaching in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province. Under the management of Dr. Ajoong Choomsai Na Ayutthaya. Adhere to the principles of participatory management There is a pattern of public administration. This is the cooperation of the public, private and civil society sectors. The school does not charge tuition fees. Selection system The teacher is considered by the people who have a good heart. By allowing students to participate in the selection. The environment and learning resources are appropriate. Conducive to learning And the development of the minds of students and teachers. Use the principle of love, compassion. Through an integrated learning process, human value are guide Sathyasaith.
Teaching management, Sathyasaith School is a private school on a regular basis. Education in kindergarten to Mathayomsuksa 6 is classified as an alternative school. The emphasis on moral education led to knowledge. There is a new student recruiting system that emphasizes students' parenting. To get parents and students who have a philosophy of philosophy. Principles and policies of the school using the Core Curriculum for Basic Education 2008. The Ministry of Education is the master of the curriculum development. Administering educational institutions and conducting studies in accordance with Sufficiency Economy Philosophy. Make yourself stronger and more sustainable. Daily practice According to the Buddhist way Integrate the integrated learning process into the ethics and curriculum activities. In all subject matter to create a good person with morals above anything.
The teaching and learning of Sathyasaith School use the moral form to bring knowledge. Use the moral form to bring knowledge. Use the “Educare” to inspire learners. Focus on pulling good things out of the learner's mind. Five principles of human values are love, compassion, truth, behavior, peace and non-persecution. Through cooperative learning system. Based on the multidisciplinary learning theory in the integrated teaching style of human values in 8 groups of learning and activities. Use the teaching process with light meditation prayer. To develop student morality and ethics. Create a good atmosphere and focus on the role of the management to be a role model of the good person. Develop teachers to be role models. Have knowledge in academic Is an important part in promoting the moral education of students.
The research is intended to study. 1) Culture of teaching and learning of Sathyasaith School, Lop Buri Province. 2) The state of teaching and learning in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province. 3) Forms of teaching and learning in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province. Select a specific research area in Sathyasaith School, Lop Buri Province. Document and field data collection By observing the interviews, 65 samples of the sample consisted of 10 knowledgeable groups, 20 practitioners and 35 general informant qualitative. Describe the results by descriptive analysis. The research results were as follows : The Culture of Teaching in the Buddhist way of Sathyasaith School, Lop Buri Province. Under the management of Dr. Ajoong Choomsai Na Ayutthaya. Adhere to the principles of participatory management There is a pattern of public administration. This is the cooperation of the public, private and civil society sectors. The school does not charge tuition fees. Selection system The teacher is considered by the people who have a good heart. By allowing students to participate in the selection. The environment and learning resources are appropriate. Conducive to learning And the development of the minds of students and teachers. Use the principle of love, compassion. Through an integrated learning process, human value are guide Sathyasaith. Teaching management, Sathyasaith School is a private school on a regular basis. Education in kindergarten to Mathayomsuksa 6 is classified as an alternative school. The emphasis on moral education led to knowledge. There is a new student recruiting system that emphasizes students' parenting. To get parents and students who have a philosophy of philosophy. Principles and policies of the school using the Core Curriculum for Basic Education 2008. The Ministry of Education is the master of the curriculum development. Administering educational institutions and conducting studies in accordance with Sufficiency Economy Philosophy. Make yourself stronger and more sustainable. Daily practice According to the Buddhist way Integrate the integrated learning process into the ethics and curriculum activities. In all subject matter to create a good person with morals above anything. The teaching and learning of Sathyasaith School use the moral form to bring knowledge. Use the moral form to bring knowledge. Use the “Educare” to inspire learners. Focus on pulling good things out of the learner's mind. Five principles of human values are love, compassion, truth, behavior, peace and non-persecution. Through cooperative learning system. Based on the multidisciplinary learning theory in the integrated teaching style of human values in 8 groups of learning and activities. Use the teaching process with light meditation prayer. To develop student morality and ethics. Create a good atmosphere and focus on the role of the management to be a role model of the good person. Develop teachers to be role models. Have knowledge in academic Is an important part in promoting the moral education of students.
Keyword Keywords : The Culture of Teaching, Buddhist way, Sathyasaith School